SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „LEŚNIK”

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000219348
Numer REGON: 152184500
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-10-15
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2022-06-23
Sygnatura akt[RDF/392520/22/715]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-10-15 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „LEŚNIK”2004-10-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-10-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-10-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat CZĘSTOCHOWSKI gmina JANÓW miejscowość JANÓW2010-11-19 do dziś
2. Adresulica PRZYROWSKA nr domu 25 kod pocztowy 42-253 poczta JANÓW 2004-10-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1STATUT SPÓŁDZIELNI Z DNIA 26.02.2004 R. ZMIANA STATUTU Z DNIA 12.08.204 R. -ZMIANA PAR. 3 PKT 3 STATUTU ZMIANA STATUTU Z DNIA 25.09.2004 R.: ZMIENIONO ROZDZIAŁ VIII, IX, X, XI, DODANO ROZDZIAŁY XII, XIII, XIV, XV, UCHWALONO TEKST JEDNOLITY2004-10-15 do dziś
226.03.2010 R. -UCHWALONO TEKST STATUTU W NOWYM BRZMIENIU2010-08-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-10-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-10-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZADU LUB CZŁOWIEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAZNIONA (PEŁNOMOCNIK)2004-10-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoWOŁEK2016-06-30 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA HELENA2016-06-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-06-30 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-06-30 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-06-30 do dziś
21. NazwiskoTALMA2009-01-16 do dziś
2. ImionaWALDEMAR BOLESŁAW2009-01-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2009-01-16 do dziś
31. NazwiskoMIEDZIŃSKI2009-01-16 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF PAWEŁ2009-01-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2009-01-16 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2009-01-16 do dziś
41. NazwiskoPERYGA2004-10-15 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW2004-10-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-10-15 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2004-10-15 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-10-15 do dziś
55. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?WICEPREZES ZARZĄDU2004-10-15 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-10-15 do dziś
65. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2004-10-15 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-10-15 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-10-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPERYGA2004-10-15 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR JÓZEF2004-10-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-10-15 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTĘPIEŃ2004-10-15 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW ZYGMUNT2004-10-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-10-15 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKURSKA2004-10-15 do dziś
2. ImionaURSZULA JADWIGA2004-10-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-10-15 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUTA2004-10-15 do dziś
2. ImionaRYSZARD WŁADYSŁAW2004-10-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-10-15 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2011-06-21 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2011-06-21 do dziś
341 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2011-06-21 do dziś
461 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ2011-06-21 do dziś
590 04 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH2011-06-21 do dziś
693 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ2011-06-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 27.03.2013 okres 01.01.2008 - 31.12.20082013-04-12 do dziś
2data złożenia 27.03.2013 okres 01.01.2009 - 31.12.20092013-04-12 do dziś
3data złożenia 27.03.2013 okres 01.01.2010 - 31.12.20102013-04-12 do dziś
4data złożenia 27.03.2013 okres 01.01.2011 - 31.12.20112013-04-12 do dziś
5data złożenia 06.12.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-12-18 do dziś
6data złożenia 21.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-29 do dziś
7data złożenia 23.02.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-03-09 do dziś
8data złożenia 23.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-30 do dziś
9data złożenia 21.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-04 do dziś
10data złożenia 27.12.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-28 do dziś
11data złożenia 28.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-29 do dziś
12data złożenia 28.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
13data złożenia 12.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-12 do dziś
14data złożenia 23.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2008 - 31.12.20082013-04-12 do dziś
201.01.2009 - 31.12.20092013-04-12 do dziś
301.01.2010 - 31.12.20102013-04-12 do dziś
401.01.2011 - 31.12.20112013-04-12 do dziś
501.01.2012 - 31.12.20122013-12-18 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-29 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-03-09 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-30 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-04 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-29 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-12 do dziś
13OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2008 - 31.12.20082013-04-12 do dziś
201.01.2009 - 31.12.20092013-04-12 do dziś
301.01.2010 - 31.12.20102013-04-12 do dziś
401.01.2011 - 31.12.20112013-04-12 do dziś
501.01.2012 - 31.12.20122013-12-18 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-29 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-03-09 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-04 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-29 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-12 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów