SEVEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-04-12 godz. 12:00:50
Numer KRS: 0000219111
Numer REGON: 432730250
Numer NIP: 7122896834
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-10-11
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2013-11-15
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/30929/13/191]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-10-11 do dziś
2. Numer REGON\NIP4327302502004-12-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaSEVEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-06-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-10-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-10-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2008-06-20 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica JANA PAWŁA II nr domu 36 nr lokalu 11 kod pocztowy 00-141 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2008-06-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DN. 31.08.2004 R. REP. A NR 5739/2004 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA RENATĘ MIERZWĘ W KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY UL. SĄDOWEJ 10/1 W LUBLINIE2004-10-11 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 21.12.2004 R. REP. A NR 7789/2004 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA RENATĘ MIERZWĘ, W KANCELARII NOTARIALNEJ W LUBLINIE PRZY UL. SĄDOWEJ 10/1 ZMIANA § 2 PKT 1 UMOWY SPÓŁKI.2004-12-31 do dziś
310.08.2007 R., NOTARIUSZ TERESA MAŚLAK, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE PRZY UL. KUNICKIEGO 180 A, REP. A NR 3127/2007 -ZMIENIONO § 2 UST. 1, § 3 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI.2008-06-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-10-11 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-10-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaACTIVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-06-20 do dziś
4. Numer KRS0000224771 2008-06-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50 000,00 ZŁ2008-06-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2008-06-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2004-10-11 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-10-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WILOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2004-10-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy1A ROLNICTWO, ŁOWIECTWO I LEŚNICTWO2004-10-11 do dziś
2N OCHRONA ZDROWIA I OPIEKA SPOŁECZNA2004-10-11 do dziś
3O POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA KOMUNALNA, SPOŁECZNA I INDYWIDUALNA2004-10-11 do dziś
4I TRANSPORT, GOSPODARKA MAGAZYNOWA I ŁĄCZNOŚĆ2004-10-11 do dziś
5C GÓRNICTWO I KOPALNICTWO2004-10-11 do dziś
6D PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE2004-10-11 do dziś
7E WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, WODĘ2004-10-11 do dziś
8F BUDOWNICTWO2004-10-11 do dziś
9G HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH, MOTOCYKLI ORAZ ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2004-10-11 do dziś
10H HOTELE I RESTAURACJE2004-10-11 do dziś
11J POŚREDNICTWO FINANSOWE2004-10-11 do dziś
12K OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM, NAUKA I USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2004-10-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 11.10.2004 -31.12.2004 data złożenia 15.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 11.10.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 11.10.2004 -31.12.20042005-08-10 do dziś
2data złożenia 14.07.2006 okres 01.01.2005 -31.12.2005 R.2006-08-31 do dziś
3data złożenia 21.04.2008 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2008-06-20 do dziś
4data złożenia 14.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-09-12 do dziś
5data złożenia 14.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-09-11 do dziś
6data złożenia 14.07.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-08-27 do dziś
7data złożenia 15.07.2011 okres 2010 ROK2011-09-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.2005 R.2006-08-31 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2008-06-20 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-09-12 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-09-11 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-08-27 do dziś
62010 ROK2011-09-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.12.2005 R.2006-08-31 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2008-06-20 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-09-12 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-09-11 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-08-27 do dziś
62010 ROK2011-09-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów