SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „JAROSZÓW”

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000218962
Numer REGON: 001002573
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-10-06
Ostatni wpis Nr wpisu32Data dokonania wpisu2022-03-23
Sygnatura akt[RDF/372862/22/433]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-10-06 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 001002573 NIP 88420938972007-03-27 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „JAROSZÓW”2004-10-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W WAŁBRZYCHU VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr w rejestrze 31062004-10-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-10-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-10-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat ŚWIDNICKI gmina STRZEGOM miejscowość JAROSZÓW2004-10-06 do dziś
2. Adresnr domu 6 kod pocztowy 58-120 poczta JAROSZÓW 2004-10-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu128.06.1982 R. -STATUT; 18.06.2004 R. -ZMIANA STATUTU: DOTYCHCZASOWE PARAGRAFY OD 1 DO 62 ZASTĄPIONO PARAGRAFAMI OD 1 DO 146, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU.2004-10-06 do dziś
223.11.2007 R. ZMIENIONO § 3, § 4, § 5, § 6, § 7, § 8 UST. 2, § 13, § 15, § 41, § 42 PKT 14, § 43 UST. 4, § 44, § 46 UST. 1, § 51, § 52, § 70, § 72 PKT 4, § 74 UST. 2, § 79, § 82, § 83 § 85, § 86, § 87, § 88, § 89, § 90 UST. 1, § 92 UST. 1, § 96 UST. 2, § 101 UST. 3 I 4, § 102, § 103, § 104, § 105, § 106, § 107, § 108, § 110 UST. 1, § 113, § 114, § 115, § 121, § 122, § 123, § 124, § 125, § 126, § 127, § 128 UST. 3 I § 134, SKREŚLONO § 17 UST. 2, § 96 UST. 1, § 112 UST. 3, 4 I 5, § 118 ORAZ ZMIENIONO NUMERACJĘ I OZNACZENIA NIEKTÓRYCH ROZDZIAŁÓW. 07.03.2008 R. -ZMIENIONO § 13 PKT 7 STATUTU2008-06-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-10-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-10-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.2004-10-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKEBŁESZ2004-10-06 do dziś
2. ImionaANDRZEJ JAN2004-10-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-10-06 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2004-10-06 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-10-06 do dziś
21. NazwiskoKIERKO2004-10-06 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2004-10-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-10-06 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2004-10-06 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-10-06 do dziś
31. NazwiskoZAJĄC2004-10-06 do dziś
2. ImionaJANUSZ2004-10-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-10-06 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2004-10-06 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-10-06 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-10-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGŁÓD2020-04-20 do dziś
2. ImionaJACEK2020-04-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-04-20 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZEPANEK2017-03-22 do dziś
2. ImionaEUGENIUSZ FRANCISZEK2017-03-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-03-22 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAZUR2017-03-22 do dziś
2. ImionaRYSZARD ANDRZEJ2017-03-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-03-22 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2010-04-29 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-04-29 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-04-29 do dziś
468 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2010-04-29 do dziś
541 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2010-04-29 do dziś
668 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2021-02-02 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2021-02-02 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2021-02-02 do dziś
341 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2021-02-02 do dziś
441 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2021-02-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 12.08.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-09-09 do dziś
2data złożenia 28.03.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-04-11 do dziś
3data złożenia 26.02.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-03-27 do dziś
4data złożenia 19.03.2007 okres 01.01.2007 -31.12.2007 R.2008-06-06 do dziś
5data złożenia 24.03.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-03-27 do dziś
6data złożenia 29.03.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-04-29 do dziś
7data złożenia 31.03.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-04-18 do dziś
8data złożenia 19.03.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-03-22 do dziś
9data złożenia 22.03.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-04-17 do dziś
10data złożenia 27.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-03 do dziś
11data złożenia 19.03.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-15 do dziś
12data złożenia 03.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-17 do dziś
13data złożenia 08.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-03-22 do dziś
14data złożenia 31.03.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-31 do dziś
15data złożenia 02.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-02 do dziś
16data złożenia 15.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-15 do dziś
17data złożenia 21.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-21 do dziś
18data złożenia 23.03.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-04-11 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-03-27 do dziś
301.01.2007 -31.12.2007 R.2008-06-06 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-03-27 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-04-29 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-04-18 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-03-22 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-04-17 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-03 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-15 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-17 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-03-22 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-31 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-02 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-15 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-21 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-09-09 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-04-11 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-03-27 do dziś
401.01.2007 -31.12.2007 R.2008-06-06 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-03-27 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-04-29 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-04-18 do dziś
801.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-03-22 do dziś
901.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-04-17 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-03 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-15 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-17 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-03-22 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-31 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-02 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-15 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-21 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-23 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów