SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KLEWKI”

Stan na dzień 2024-04-20 godz. 08:01:27
Numer KRS: 0000218917
Numer REGON: 510284617
Numer NIP: 7391023427
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-10-06
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2017-05-24
Sygnatura akt[OL.VIII NS-REJ.KRS/21885/16/485]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-10-06 do dziś
2. Numer REGON\NIP5102846172004-10-06 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KLEWKI”2004-10-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY V WYDZIAŁ GOSPODARCZY W OLSZTYNIE nr w rejestrze 14492004-10-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-10-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-10-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat OLSZTYŃSKI gmina PURDA miejscowość KLEWKI2004-10-06 do dziś
2. Adresnr domu 13C kod pocztowy 10-687 poczta OLSZTYN 10 2004-10-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu117.02.1993 R.2004-10-06 do dziś
218.07.2006 R. UCHWAŁĄ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UCHWALONO NOWĄ TREŚĆ STATUTU.2007-09-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-10-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-10-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2004-10-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoCHWEDCZUK2004-10-06 do dziś
2. ImionaKAZIMIERZ2004-10-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-10-06 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2004-10-06 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-10-06 do dziś
25. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2004-10-06 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-10-06 do dziś
31. NazwiskoKAMIŃSKI2004-10-06 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW WIESŁAW2004-10-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-10-06 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2004-10-06 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-10-06 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-10-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaOPRYSZEK2011-07-11 do dziś
2. ImionaJADWIGA JANINA2011-07-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-07-11 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUTKOWSKA2007-09-19 do dziś
2. ImionaHALINA2007-09-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-09-19 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANUSZEWSKA2004-10-06 do dziś
2. ImionaBARBARA2004-10-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-10-06 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 32 ZASPOKAJANIE POTRZEB MIESZKANIOWYCH CZŁONKÓW I ICH RODZIN ORAZ POTRZEB GOSPODARCZYCH I KULTURALNYCH WYNIKAJĄCYCH Z ZAMIESZKIWANIA W SPÓŁDZIELCZYM OSIEDLU LUB BUDYNKU2004-10-06 do dziś
245 BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI WŁASNOŚCIOWYCH PRAW DO ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKANIOWYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU, A TAKŻE DO MIEJSC POSTOJOWYCH W GARAŻACH WIELOSTANOWISKOWYCH.2007-09-20 do dziś
345 BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU, TAKŻE UŁAMKOWEGO UDZIAŁU WE WSPÓŁWŁASNOŚCI W GARAŻACH WIELOSTANOWISKOWYCH.2007-09-20 do dziś
445 BUDOWANIE LUB NABYWANIE DOMÓW JEDNORODZINNYCH W CELU PRZENIESIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW WŁASNOŚCI TYCH DOMÓW.2007-09-20 do dziś
545 UDZIELANIE POMOCY CZŁONKOM W BUDOWIE PRZEZ NICH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH LUB DOMÓW JEDNORODZINNYCH.2007-09-20 do dziś
645 BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU WYNAJMOWANIA LUB SPRZEDAŻY ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU.2007-09-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R.-31.12.2003 R. data złożenia 10.09.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R.-31.12.2003 R.2004-10-06 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 11.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-28 do dziś
3data złożenia 19.04.2006 okres OD 01.01.2005 R. DO 31.12.2005 R.2006-04-21 do dziś
4data złożenia 11.07.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-09-19 do dziś
5data złożenia 14.07.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-21 do dziś
6data złożenia 09.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-29 do dziś
7data złożenia 05.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-08 do dziś
8data złożenia 06.07.2011 okres 01.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-07-11 do dziś
9data złożenia 12.07.2012 okres 2011 R.2012-07-13 do dziś
10data złożenia 15.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-12 do dziś
11data złożenia 11.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-24 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2005 R. DO 31.12.2005 R.2006-04-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2005 R. DO 31.12.2005 R.2006-04-21 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-09-19 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-21 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-29 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-08 do dziś
601.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-07-11 do dziś
72011 R.2012-07-13 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-12 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-24 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. - 31.12.2003 R.2004-10-06 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-28 do dziś
3OD 01.01.2005 R. DO 31.12.2005 R.2006-04-21 do dziś
401.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-09-19 do dziś
501.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-21 do dziś
601.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-29 do dziś
701.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-08 do dziś
801.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-07-11 do dziś
92011 R.2012-07-13 do dziś
1001.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-12 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-24 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów