BOSTON-BIS J. SZEPESI-TAMASNE SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2022-06-24 godz. 18:43:39
Numer KRS: 0000218499
Numer REGON: 492950950
Numer NIP: 7352584050
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-10-01
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2020-12-20
Sygnatura akt[RDF/272909/20/236]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2004-10-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOSTON-BIS J. SZEPESI-TAMASNE SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI2017-07-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-10-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-10-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat NOWOTARSKI gmina NOWY TARG miejscowość NOWY TARG2004-10-01 do dziś
2. Adresulica AUGUSTYNA SUSKIEGO nr domu 10 nr lokalu 23 kod pocztowy 34-400 poczta NOWY TARG 2004-10-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki114 WRZEŚNIA 2004 R. W NOWYM TARGU2004-10-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-10-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZEPESI TAMASNE2004-10-01 do dziś
2. ImionaJADWIGA ELŻBIETA2004-10-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-10-01 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2004-10-01 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2004-10-01 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2004-10-01 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2004-10-01 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARSZAŁEK2004-10-01 do dziś
2. ImionaEWA ELŻBIETA2004-10-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON430820011052004-10-01 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2004-10-01 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2004-10-01 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy151 36 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH.2004-10-01 do dziś
252 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH.2004-10-01 do dziś
352 12 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH.2004-10-01 do dziś
452 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CHLEBA, CIAST, WYROBÓW PIEKARSKICH I CUKIERNICZYCH.2004-10-01 do dziś
552 27 B SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH, POZOSTAŁA, W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH.2004-10-01 do dziś
652 33 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH.2004-10-01 do dziś
752 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY.2004-10-01 do dziś
852 43 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH.2004-10-01 do dziś
952 46 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA.2004-10-01 do dziś
1052 50 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W SKLEPACH.2004-10-01 do dziś
1152 63 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ.2004-10-01 do dziś
1251 38 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI.2004-10-01 do dziś
1351 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA.2004-10-01 do dziś
1451 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH, PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO, TAPET I ŚRODKÓW CZYSTOŚCI.2004-10-01 do dziś
1551 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW.2004-10-01 do dziś
1651 55 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH.2004-10-01 do dziś
1751 56 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW.2004-10-01 do dziś
1851 70 A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA.2004-10-01 do dziś
1951 70 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA.2004-10-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-10-10 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-10-10 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-10-10 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-12-20 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacje o otwarciu likwidacji19.06.2017 R. - UCHWAŁA NR 1 WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI REP. A NR 23031/2017, NOTARIUSZ ŁUKASZ CHRUSZCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE.2017-07-26 do dziś
3. Sposób reprezentacji spółki przez likwidatorówLIKWIDATOR SAMODZIELNIE2017-07-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZEPESI TAMASNE2017-07-26 do dziś
2. ImionaJADWIGA ELŻBIETA2017-07-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-26 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności19.06.2017 R. - UCHWAŁA NR 1 WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI REP. A NR 23031/2017, NOTARIUSZ ŁUKASZ CHRUSZCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE.2017-07-26 do dziś
2. Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2017-07-26 do dziś
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów