SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KROKUS”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000218005
Numer REGON: 001284270
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-09-29
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2018-09-15
Sygnatura akt[RDF/823754/18/728]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-09-29 do dziś
2. Numer REGON\NIP0012842702004-09-29 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KROKUS”2004-09-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY SĄD GOSPODARCZY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze ARS 19302004-09-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-09-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-09-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2004-09-29 do dziś
2. Adresulica MIEDZIANA nr domu 3 A kod pocztowy 00-814 poczta WARSZAWA 2004-09-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu126.01.1987 R.2004-09-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-09-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-09-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPRAWNIONA (PEŁNOMOCNIK)2004-09-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoLEWANDOWSKA KONDEJA2004-09-29 do dziś
2. ImionaBARBARA JANINA2004-09-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-09-29 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2004-09-29 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-09-29 do dziś
21. NazwiskoGRZELEC2004-09-29 do dziś
2. ImionaANDRZEJ JANUSZ2004-09-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-09-29 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2004-09-29 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-09-29 do dziś
31. NazwiskoZDANKIEWICZ2004-09-29 do dziś
2. ImionaJAN2004-09-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-09-29 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2004-09-29 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-09-29 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-09-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBAJTYNGIER2004-09-29 do dziś
2. ImionaTOMASZ2004-09-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-09-29 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaROGALSKA2004-09-29 do dziś
2. ImionaHALINA2004-09-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-09-29 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaGLINKA2004-09-29 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ2004-09-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-09-29 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaWARTENBERG2004-09-29 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2004-09-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-09-29 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaPUCZNIEWSKI2004-09-29 do dziś
2. ImionaLESŁAW2004-09-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-09-29 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 11 Z NABYWANIE TERENÓW NA WŁASNOŚĆ LUB UŻYTKOWANIE WIECZYSTE2004-09-29 do dziś
245 21 A BUDOWANIE DOMÓW MIESZKALNYCH, URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH, GOSPODARCZYCH, LOKALI UŻYTKOWYCH W TYM GARAŻY2004-09-29 do dziś
370 1 PROWADZENIE GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM WŁASNYM2004-09-29 do dziś
492 ORGANIZOWANIE DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ, OŚWIATOWO KULTURALNEJ, SPORTOWO-REKREACYJNEJ W TYM ŚWIETLIC, KLUBÓW, KÓŁEK ZAINTERESOWAŃ2004-09-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.11.2017 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102017-11-30 do dziś
2data złożenia 13.11.2017 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112017-11-30 do dziś
3data złożenia 13.11.2017 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-11-30 do dziś
4data złożenia 13.11.2017 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-11-30 do dziś
5data złożenia 13.11.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-11-30 do dziś
6data złożenia 13.11.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-11-30 do dziś
7data złożenia 13.11.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-30 do dziś
8data złożenia 15.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-15 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów