„CZECHANOWICZ - EKOLOGIA I ZIELEŃ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-21 godz. 09:55:44
Numer KRS: 0000217936
Numer REGON: 273087067
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-09-24
Ostatni wpis Nr wpisu37Data dokonania wpisu2021-05-25
Sygnatura akt[RDF/293414/21/131]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-09-24 do dziś
2. Numer REGON\NIP2730870672004-09-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„CZECHANOWICZ -EKOLOGIA I ZIELEŃ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-06-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KATOWICACH nr w rejestrze 131442004-09-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-09-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-09-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE gmina M. SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE miejscowość SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE2012-10-15 do dziś
2. Adresmiejscowość SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE ulica BYTOMSKA nr domu 41 kod pocztowy 41-103 poczta SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE kraj POLSKA 2012-11-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki122.03.1996 R. KANCELARIA NOTARIALNA S.C. GABRIELA KOŁODZIEJ, TARNOWSKIE GÓRY, UL. PIŁSUDSKIEGO 2A REP. „A” NR 2119/962004-09-24 do dziś
221.02.2006, REP. A NR 1616/2006 NOTARIUSZ JADWIGA MIKLER KANCELARIA NOTARIALNA W BYTOMIU PRZY UL. CHRZANOWSKIEGO 5/4 ZMIANA PAR. 2, PAR. 6 UMOWY SPÓŁKI2006-06-14 do dziś
316.08.2006 R. REP. A NR 0491/2006 NOTARIUSZ JADWIGA MIKLER, KANCELARIA NOTARIALNA W BYTOMIU PRZY UL. CHRZANOWSKIEGO 5/4, PAR. 1-23 UMOWY SPÓŁKI, 04.09.2006 R. REP. A NR 11253/2006 R. NOTARIUSZ JADWIGA MIKLER, KANCELARIA NOTARIALNA W BYTOMIU PRZY UL. CHRZANOWSKIEGO 5/4 PAR. 4 UMOWY SPÓŁKI.2006-12-11 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 09 LUTEGO 2010 R., REP. A NR 2372/2010, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA JADWIGĘ MIKLER Z KANCELARII NOTARIALNEJ JADWIGA MIKLER, JERZY MIKLER S.C. W BYTOMIU PRZY UL. CHRZANOWSKIEGO 5/4, MOCĄ KTÓREGO ZMIENIONO PAR. 4 I PAR. 19 UST. 2 UMOWY SPÓŁKI.2010-04-02 do dziś
510.09.2012 R., REP. A NR 11327/2012, NOTARIUSZ JERZY MIKLER, KANCELARIA NOTARIALNA W BYTOMIU PRZY UL. CHRZANOWSKIEGO 5/4, - ZMIENIONO § 3 PKT 1 UMOWY SPÓŁKI;2012-10-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-09-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-09-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZECHANOWICZ2006-06-14 do dziś
2. ImionaJOANNA TERESA2006-06-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-06-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały3727 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 372.700,00 ZŁ2006-12-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2006-12-11 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego372700,00 ZŁ2006-06-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1125000,00 PLN2004-09-24 do dziś
2243700,00 ZŁ2006-06-14 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-09-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU ORAZ KAŻDY PROKURENT SAMOISTNY PROWADZI SAMODZIELNIE SPRAWY SPÓŁKI W PEŁNYM ZAKRESIE, W TYM PODEJMUJE WSZYSTKIE CZYNNOŚCI SĄDOWE I POZASĄDOWE ORAZ REPREZENTUJE SPÓŁKĘ NA ZEWNĄTRZ.2010-04-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZECHANOWICZ2004-09-24 do dziś
2. ImionaWITOLD2004-09-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-09-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2004-09-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-09-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoCZECHANOWICZ2006-12-11 do dziś
2. ImionaJOANNA TERESA2006-12-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2006-12-11 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2006-12-11 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy177 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2010-04-02 do dziś
281 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2010-04-02 do dziś
343 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2010-04-02 do dziś
443 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2010-04-02 do dziś
539 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2010-04-02 do dziś
641 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2010-04-02 do dziś
742 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2010-04-02 do dziś
843 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2010-04-02 do dziś
901 29 Z UPRAWA POZOSTAŁYCH ROŚLIN WIELOLETNICH2010-04-02 do dziś
1008 12 Z WYDOBYWANIE ŻWIRU I PIASKU; WYDOBYWANIE GLINY I KAOLINU2010-04-02 do dziś
1142 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2018-02-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R. data złożenia 08.08.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-08-31 do dziś
2data złożenia 21.07.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-09-12 do dziś
3data złożenia 17.06.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-09-16 do dziś
4data złożenia 15.06.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-07-07 do dziś
5data złożenia 21.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-19 do dziś
6data złożenia 09.11.2010 okres 01.01.2006-31.12.20062010-11-17 do dziś
7data złożenia 16.06.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-09-19 do dziś
8data złożenia 04.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-09-07 do dziś
9data złożenia 11.07.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-29 do dziś
10data złożenia 07.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-11 do dziś
11data złożenia 07.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-17 do dziś
12data złożenia 06.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-23 do dziś
13data złożenia 05.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-29 do dziś
14data złożenia 29.11.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-29 do dziś
15data złożenia 27.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-27 do dziś
16data złożenia 07.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-07 do dziś
17data złożenia 25.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-25 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-29 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-11 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-17 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-23 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-29 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-20 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-27 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-07 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-09-12 do dziś
201.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-09-16 do dziś
301.01.2008-31.12.20082009-07-07 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092010-07-19 do dziś
501.01.2006-31.12.20062010-11-17 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-09-19 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-09-07 do dziś
801.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-29 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-11 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-17 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-23 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-29 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-20 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-27 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-07 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-25 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-08-31 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-09-12 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-09-16 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-07-07 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-07-19 do dziś
601.01.2006-31.12.20062010-11-17 do dziś
701.01.2010-31.12.20102011-09-19 do dziś
801.01.2011 - 31.12.20112012-09-07 do dziś
901.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-29 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-11 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-17 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-23 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-29 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-29 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-27 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-07 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów