BONO SERVIAMUS - STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU SZPITALA KLINICZNEGO PRZEMIEMINIENIA PAŃSKIEGO UM W POZNANIU

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000217396
Numer REGON: 634627691
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-09-20
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2021-11-29
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/21292/21/983]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjistowarzyszenie2004-09-20 do dziś
3. NazwaBONO SERVIAMUS STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU SZPITALA KLINICZNEGO PRZEMIEMINIENIA PAŃSKIEGO UM W POZNANIU2010-06-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-09-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-09-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2004-09-20 do dziś
2. Adresulica DŁUGA nr domu 1 nr lokalu 2 kod pocztowy 61-848 poczta POZNAŃ 2005-12-22 do dziś
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu127.04.2004 R., 24.06.2004 R. -ZMIANA § 9, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU.2004-09-20 do dziś
212 MARCA 2010 R. ZMIANA PAR. 1 STATUTU2010-06-04 do dziś
306.12.2016 R., ZMIENIONO § 22, USUNIĘTO ZAPIS ZAWARTY W § 22 UST. 4 LIT. D 19.01.2018 R., ZMIENIONO: § 6, DO § 6 DODANO PKT 7, 8 I 9, ZMIENIONO: § 7, DO § 7 DODANO PKT 9 I 10.2018-03-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaNIEOZNACZONY2004-09-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Komitet założycielski
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
1. Nazwa organuPREZYDENT MIASTA POZNANIA2004-09-20 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-09-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA STOWARZYSZENIA ORAZ DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH JEST UPOWAŻNIONY PREZES BĄDŹ WICEPREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO BĄDŹ DWÓCH INNYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.2004-09-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANKOWIAK GRACZ2020-08-19 do dziś
2. ImionaHANNA2020-08-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-08-19 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOGUSZ2020-08-19 do dziś
2. ImionaHALINA2020-08-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-08-19 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOPCZYŃSKI2020-08-19 do dziś
2. ImionaZYGMUNT2020-08-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-08-19 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaGŁOWACKA2018-03-07 do dziś
2. ImionaANNA JADWIGA2018-03-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-03-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-03-07 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAPALSKI2010-06-04 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2010-06-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-06-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2010-06-04 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaLICZBAŃSKA2004-09-20 do dziś
2. ImionaDOROTA2004-09-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-09-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymSKARBNIK2004-09-20 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTASZEWSKI2004-09-20 do dziś
2. ImionaRAFAŁ2004-09-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-09-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymSEKRETARZ2004-09-20 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaCOFTA2004-09-20 do dziś
2. ImionaSZCZEPAN2004-09-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-09-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2004-09-20 do dziś
91. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIEŚLIŃSKI2004-09-20 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2004-09-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-09-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2004-09-20 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuKOMISJA REWIZYJNA2004-09-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUSZCZAK2020-08-19 do dziś
2. ImionaANNA KATARZYNA2020-08-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-19 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALSKI2010-06-04 do dziś
2. ImionaJACEK2010-06-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-06-04 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIKOSZ2004-09-20 do dziś
2. ImionaALEKSANDER2004-09-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-09-20 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy122 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2004-09-20 do dziś
274 14 Z DZIAŁALNOŚĆ SPECJALISTÓW STOSUNKÓW MIĘDZYLUDZKICH „PUBLIC RELATIONS”2004-09-20 do dziś
374 14 B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2004-09-20 do dziś
474 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2004-09-20 do dziś
574 40 Z REKLAMA2004-09-20 do dziś
674 83 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI.2004-09-20 do dziś
774 84 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA.2004-09-20 do dziś
880 42 B KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2004-09-20 do dziś
992 11 Z PRODUKCJA FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO2004-09-20 do dziś
1092 12 Z ROZPOWSZECHNIANIE FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO2004-09-20 do dziś
1122 13 Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH2004-09-20 do dziś
1222 12 Z WYDAWANIE GAZET2004-09-20 do dziś
1322 32 Z REPRODUKCJA NAGRAŃ WIDEO2004-09-20 do dziś
1472 30 Z PRZETWARZANIE DANYCH2004-09-20 do dziś
1573 10 F PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK MEDYCZNYCH I FARMACJI2004-09-20 do dziś
1673 20 A PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK EKONOMICZNYCH2004-09-20 do dziś
1773 20 I PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH.2004-09-20 do dziś
1874 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2004-09-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.05.2020 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142020-07-22 do dziś
2data złożenia 28.05.2020 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152020-07-22 do dziś
3data złożenia 28.05.2020 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162020-07-22 do dziś
4data złożenia 09.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-26 do dziś
5data złożenia 06.03.2021 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172021-03-22 do dziś
6data złożenia 06.03.2021 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-03-22 do dziś
7data złożenia 19.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152020-07-22 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-26 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172021-03-22 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-03-22 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-29 do dziś
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów