SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „MEDYK” W KRASNYMSTAWIE

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000217304
Numer REGON: 001361102
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-09-17
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2023-02-10
Sygnatura akt[LU.VI NS-REJ.KRS/3307/23/334]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-09-17 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 001361102 NIP 56417174732008-02-26 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „MEDYK” W KRASNYMSTAWIE2004-09-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W CHEŁMIE V WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr w rejestrze S 1822004-09-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-09-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-09-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat KRASNOSTAWSKI gmina KRASNYSTAW miejscowość KRASNYSTAW2004-09-17 do dziś
2. Adresulica CZYSTA nr domu 16 kod pocztowy 22-300 poczta KRASNYSTAW 2004-09-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1STATUT UCHWALONY 24.02.1989 R. 2. STATUT UCHWALONY 19.06.2004 R., KTÓRY UCHYLA W CAŁOŚCI STATUT Z 24.02.1989 R.2004-09-17 do dziś
227.11.2007 R. ZMIANY: W SPISIE TREŚCI W PKT XII A SKREŚLA SIĘ ZWROT „ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI”; ZMIANA: § 2; § 5; § 6 UST. 1; W § 8 UST. 5 DODANO PKT 5; W § 11 SKREŚLONO UST. 1 PKT 2-7 OZNACZA SIĘ 1-5 I NADAJE NOWĄ TREŚĆ; W § 12 SKREŚLONO ZWROTY „ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI”; TREŚĆ § 12 OZNACZONO JAKO UST. 1 A W NIM ZMIENIONO TREŚĆ PKT 3), 5), 6), DODANO PKT 15) -18); W § 12 DODANO UST 2 I UST. 3; W § 13 UST. 1 PKT 2) I PKT 7); § 14; § 14 UST. 8, DODANO UST. 9 I 10; § 16 UST. 1; UCHYLA SIĘ TREŚĆ § 17-§ 20; ZMIANA § 22, DODAJE SIĘ § 22 ZE ZN.1 I § 22 ZE ZN.2; § 24 UST. 1; § 28 UST. 4 W § 28 DODAJE SIĘ UST. 7; W § 29 SKREŚLONO UST. 7, UST. 8 OZNACZA SIĘ JAKO UST. 7; § 31 UST. 1; § 33 UST. 4; § 33 UST. 5; W § 33 SKREŚLONO UST. 6, UST. 7 OZNACZONO JAKO 6, DODANO UST. 7; W § 35 SKREŚLONO UST. 2 A USTĘPY 3-6 OZNACZONO 2-5, ZMIENIONO PKT 4; UCHYLONO § 37-§ 41; W § 42 DODANO UST. 3; § 43; § 47; § 48 UST. 1 I UST. 3; § 49; § 51; W § 52 PKT 1), DODANO PKT 5); § 53 UST. 2; W § 55 DODANO UST. 3; § 58; § 59 UST. 1; § 61 UST. 1; § 61 UST. 3; DODANO § 61 ZE ZN.1; § 62 UST. 2; § 64; § 65; § 66; § 68 UST. 2; § 68 UST. 2 PKT 3); § 69 UST. 1; § 71; § 74; § 75; UCHYLONO § 77; § 80; § 81; W 87 DODANO PKT 5; § 88 UST. 2; W § 88 SKREŚLONO UST. 5; § 89; § 90 UST. 2; § 91; W § 92 DODANO UST. 3; § 93 UST. 1 I 3; § 94 UST. 2; § 95 PKT 13); § 96 UST. 3 PKT 2); § 96 UST. 5; § 96 UST. 6 DODANO UST. 7; § 97 UST. 1; § 98 UST3; § 99; § 100 UST. 2; § 103 UST. 3; DODANO § 103 UST. 4; § 108 UST. 1 PKT 2 LIT B); W § 108 UST. 1 DODANO PKT 23-24; § 108 UST. 2; § 109 UST. 3; § 114 UST. 2; W § 115 UST. 2 PO PKT 1 DODANO PKT 2-4; § 116 UST. 2; § 120 UST. 3; § 121 UST. 1; § 122 UST. 3; § 124 UST. 1; § 126.2008-02-26 do dziś
3STSTUT UCHWALONY DNIA 24.06.2019 R. ZAWIERA 85 PARAGRAFÓW, KTÓRY UCHYLA W CAŁOŚCI STATUT Z DNIA 19.06.2007 R. ZAREJESTROWANY 17.09.2007 R.2019-09-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-09-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-09-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK).2004-09-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoPIEKARUŚ2023-02-10 do dziś
2. ImionaPIOTR MARIAN2023-02-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-02-10 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2023-02-10 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-02-10 do dziś
21. NazwiskoSZUFNARA2006-09-28 do dziś
2. ImionaMARIA2006-09-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2006-09-28 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA2006-09-28 do dziś
31. NazwiskoNEJ2019-02-14 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2004-09-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-09-17 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES2004-09-17 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-09-17 do dziś
41. NazwiskoSZYMAŃSKI2004-09-17 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2004-09-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-09-17 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?ZASTĘPCA PREZESA2004-09-17 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-09-17 do dziś
55. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK2004-09-17 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-09-17 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-09-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁOZA2004-09-17 do dziś
2. ImionaJOLANTA2004-09-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-09-17 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRASOWSKA2004-09-17 do dziś
2. ImionaLUCYNA2004-09-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-09-17 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaTYMIŃSKA2004-09-17 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2004-09-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-09-17 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2019-02-14 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2019-02-14 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2019-02-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 06.06.2007 okres 2006 R.2007-07-06 do dziś
2data złożenia 11.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-07-23 do dziś
3data złożenia 04.08.2009 okres 01.01.2008 -31.12.2008 R.2009-08-27 do dziś
4data złożenia 09.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-06 do dziś
5data złożenia 07.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-29 do dziś
6data złożenia 04.06.2012 okres 01.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-06-27 do dziś
7data złożenia 14.06.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-03 do dziś
8data złożenia 30.10.2013 okres 01.01.2005 - 31.12.20052013-12-11 do dziś
9data złożenia 24.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-12 do dziś
10data złożenia 01.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-04 do dziś
11data złożenia 28.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-12 do dziś
12data złożenia 06.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-05 do dziś
13data złożenia 06.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-06 do dziś
14data złożenia 01.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
15data złożenia 07.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-07 do dziś
16data złożenia 11.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-11 do dziś
17data złożenia 03.02.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-02-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12006 R.2007-07-06 do dziś
201.01.2007 -31.12.20072008-07-23 do dziś
301.01.2008 -31.12.2008 R.2009-08-27 do dziś
401.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-06 do dziś
501.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-29 do dziś
601.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-06-27 do dziś
701.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-03 do dziś
801.01.2005 - 31.12.20052013-12-11 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-12 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-04 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-12 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-05 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-06 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-07 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12006 R.2007-07-06 do dziś
201.01.2007 -31.12.20072008-07-23 do dziś
301.01.2008 -31.12.2008 R.2009-08-27 do dziś
401.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-06 do dziś
501.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-29 do dziś
601.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-06-27 do dziś
701.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-03 do dziś
801.01.2005 - 31.12.20052013-12-11 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-12 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-04 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-12 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-05 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-06 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-11 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów