PROFFIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-28 godz. 22:21:09
Numer KRS: 0000217137
Numer REGON: 331453113
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-09-14
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2020-04-21
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/9375/20/196]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-09-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaPROFFIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-12-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-09-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-09-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2010-12-01 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ kraj POLSKA 2020-04-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki124.08.2004 R. NOTARIUSZ JACEK SŁUŻEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W TRZEBIATOWIE, REPERTORIUM A NUMER 2683/2004;2004-09-14 do dziś
211.10.2010 R. REP „A” NR 9029/2010, NOT. O. PERETIATKOWICZ, KN W POZNANIU, ZMIENIONO § § 2, 3, 7, 11, 13 ORAZ TYTUŁ ROZDZIAŁU IV2010-12-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-09-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-09-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIEMONS2010-12-01 do dziś
2. ImionaMARTIN OOLDERK2010-12-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50 000 ZŁ2010-12-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2010-12-01 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2004-09-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-09-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEDNOOSOBOWO2004-09-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIEMONS2010-12-01 do dziś
2. ImionaMARTIN OOLDERK2010-12-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2010-12-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-12-01 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy177 21 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO2010-12-01 do dziś
293 11 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH2010-12-01 do dziś
395 29 Z NAPRAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2010-12-01 do dziś
496 04 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ2010-12-01 do dziś
546 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2010-12-01 do dziś
646 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO2010-12-01 do dziś
746 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2010-12-01 do dziś
846 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2010-12-01 do dziś
947 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-12-01 do dziś
1047 64 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-12-01 do dziś
1170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2010-12-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 14.09.2004 R. DO 31.12.2004 R. data złożenia 14.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 14.09.2004 R. DO 31.12.2004 R.2005-07-19 do dziś
2data złożenia 11.07.2006 okres 01.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-07-25 do dziś
3data złożenia 10.07.2007 okres 01.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-07-20 do dziś
4data złożenia 08.08.2008 okres 01.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-08-29 do dziś
5data złożenia 10.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-07-25 do dziś
201.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-07-20 do dziś
301.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-08-29 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 14.09.2004 R. DO 31.12.2004 R.2005-07-19 do dziś
201.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-07-25 do dziś
301.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-07-20 do dziś
401.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-08-29 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów