ZACISZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-18 godz. 10:30:00
Numer KRS: 0000217084
Numer REGON: 002301987
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-09-24
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2021-05-21
Sygnatura akt[RDF/292858/21/492]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-09-24 do dziś
2. Numer REGON\NIP0023019872004-09-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaZACISZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-05-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY WYDZIAŁ GOSPODARCZY W BIAŁEJ PODLASKIEJ nr w rejestrze 1952004-09-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-09-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-09-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat PARCZEWSKI gmina PARCZEW miejscowość PARCZEW2016-04-29 do dziś
2. Adresmiejscowość PARCZEW ulica UL. KOŚCIELNA nr domu 26 kod pocztowy 21-200 poczta PARCZEW kraj POLSKA 2016-04-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki119.09.1990 R. KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE, NOTARIUSZ JANUSZ FLORKOWSKI. REP. A 24/90.2004-09-24 do dziś
224.04.2015 R. - REP. A NR 674/2015, NOTARIUSZ ELŻBIETA MIRONIUK-KUTA, KANCELARIA NOTARIALNA W BIAŁEJ PODLASKIEJ: ZMIANA: § 1, § 2, § 3, § 9, § 10, § 12, § 27, § 33, § 34, § 38, § 43, § 53; SKREŚLENIE: § 8, § 13, § 39, § 50, § 51, § 52, § 54, § 55, § 56, § 572015-05-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-09-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-09-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaROJEWSKI2004-09-24 do dziś
2. ImionaJANUSZ2004-09-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-09-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 37.500 ZŁ2015-05-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-09-24 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOŹDZIK2004-09-24 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW WŁADYSŁAW2004-09-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-09-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 37.500 ZŁ2015-05-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-09-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego75000,00 PLN2004-09-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-09-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT2015-05-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaROJEWSKI2004-09-24 do dziś
2. ImionaJANUSZ2004-09-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-09-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES2004-09-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-09-24 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOŹDZIK2004-09-24 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW WŁADYSŁAW2004-09-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-09-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-05-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-09-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-05-04 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy101 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ2015-05-04 do dziś
202 LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA2015-05-04 do dziś
341 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2015-05-04 do dziś
442 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2015-05-04 do dziś
543 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2015-05-04 do dziś
646 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2015-05-04 do dziś
747 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2015-05-04 do dziś
849 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2015-05-04 do dziś
977 WYNAJEM I DZIERŻAWA2015-05-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 28.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004-31.12.20042005-08-10 do dziś
2data złożenia 05.10.2006 okres 01.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-10-11 do dziś
3data złożenia 13.11.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-12-03 do dziś
4data złożenia 08.10.2009 okres 01.01.2008 -31.12.2008 R.2009-10-13 do dziś
5data złożenia 16.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.2009 R.2010-09-06 do dziś
6data złożenia 06.07.2011 okres 01.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-09-08 do dziś
7data złożenia 11.07.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-24 do dziś
8data złożenia 11.09.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-10-24 do dziś
9data złożenia 03.01.2014 okres OD 01.01.2006 DO 31.12.20062014-02-26 do dziś
10data złożenia 25.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-28 do dziś
11data złożenia 29.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-04 do dziś
12data złożenia 25.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-29 do dziś
13data złożenia 27.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-08 do dziś
14data złożenia 29.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
15data złożenia 17.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-17 do dziś
16data złożenia 28.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-28 do dziś
17data złożenia 21.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-10-11 do dziś
201.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-12-03 do dziś
301.01.2008 -31.12.2008 R.2009-10-13 do dziś
401.01.2009 -31.12.2009 R.2010-09-06 do dziś
501.01.2012 - 31.12.20122013-10-24 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-28 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-04 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-29 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-08 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-17 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-28 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-10-11 do dziś
201.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-12-03 do dziś
301.01.2008 -31.12.2008 R.2009-10-13 do dziś
401.01.2009 -31.12.2009 R.2010-09-06 do dziś
501.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-09-08 do dziś
601.01.2011 -31.12.20112012-07-24 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-10-24 do dziś
8OD 01.01.2006 DO 31.12.20062014-02-26 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-28 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-04 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-29 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-08 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów