FIRMA HANDLOWA „KAKADU” A.I K.MITUNIEWICZ SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000217053
Numer REGON: 008072803
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-09-10
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2023-02-06
Sygnatura akt[RDF/467643/23/281]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2004-09-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA „KAKADU” A.I K.MITUNIEWICZ SPÓŁKA JAWNA2008-05-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-09-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-09-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2017-09-07 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. DIETLA nr domu 40 kod pocztowy 31-070 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2020-10-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki103-09-2004 UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ2004-09-10 do dziś
2W DNIU 7 MAJA 2008 ROKU UMOWA SPÓŁKI ZOSTAŁA ZMIENIONA UCHWAŁĄ WSPÓLNIKÓW W § 8 POPRZEZ DODANIE PKT 2 ORAZ ANEKSEM W § 3, § 4 ORAZ § 5.2008-05-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-09-10 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2004-09-10 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE W TRYBIE ART. 575 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH ZE SPÓŁKI KAKADU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NA MOCY UCHWAŁY NR 1 Z DNIA 03.09.2004 R. ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI POD FIRMĄ KAKADU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-09-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaKAKADU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-09-10 do dziś
3. Numer w rejestrze0000141242 2004-09-10 do dziś
5. Numer REGON6790125162004-09-10 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2004-09-10 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMITUNIEWICZ2004-09-10 do dziś
2. ImionaANDRZEJ BRONISŁAW2004-09-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-09-10 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2004-09-10 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2004-09-10 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2004-09-10 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2004-09-10 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMITUNIEWICZ2008-05-27 do dziś
2. ImionaKATARZYNA DAGMARA2008-05-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-05-27 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2008-05-27 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2008-05-27 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2004-09-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW POSIADA PRAWO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI WE WSZYSTKICH CZYNNOŚCIACH PRAWNYCH I FAKTYCZNYCH, NIEZALEŹNIE OD ICH ZAKRESU.2004-09-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMITUNIEWICZ2008-05-27 do dziś
2. ImionaKATARZYNA DAGMARA2008-05-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-05-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMITUNIEWICZ2004-09-10 do dziś
2. ImionaANDRZEJ BRONISŁAW2004-09-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-09-10 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy115 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH I NAPOJÓW2004-09-10 do dziś
251 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYJĄTKIEM HANDLU POJAZDAMI MECHANICZNYMI I MOTOCYKLAMI.2004-09-10 do dziś
352 HANDEL DETALICZNY, Z WYJĄTKIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO.2004-09-10 do dziś
455 HOTELE I RESTAURACJE2004-09-10 do dziś
570 1 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2004-09-10 do dziś
670 2 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2004-09-10 do dziś
793 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.2004-09-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.01.20172019-03-08 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-02-03 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-06-18 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-11 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-14 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-02-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów