BONETTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000217034
Numer REGON: 634618580
Numer NIP: 7861614210
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-09-16
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2013-05-15
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/18082/13/955]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-09-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBONETTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-09-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-09-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-09-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2010-11-03 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ——- nr domu ——- nr lokalu ——- kod pocztowy ——- poczta ——- kraj POLSKA 2013-05-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki12.09.2004 R. NOTARIUSZ ELŻBIETA ZIELIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA ELŻBIETA ZIELIŃSKA, IRENA ANTKOWIAK SPÓŁKA CYWILNA W POZNANIU, REP. A 10494/20042004-09-16 do dziś
212 LIPCA 2007 R., NUMER REPERTORIUM: A. 10626/2007, NOTARIUSZ ELŻBIETA ZIELIŃSKA PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ PRZY UL. LIBELTA 1/3 W POZNANIU, -ZMIENIONO § 6, -DODANO § 8 PKT 4 UMOWY SPÓŁKI2007-12-03 do dziś
329 KWIETNIA 2008 R., REPERTORIUM A. NUMER 4797/2008, NOTARIUSZ ELŻBIETA ZIELIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA ELŻBIETA ZIELIŃSKA NOTARIUSZ IRENA ANTKOWIAK NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA W POZNANIU PRZY UL. LIBELTA 1/3, ZMIENIONO § 1, § 7 UMOWY SPÓŁKI, DO § 6 PKT 1 UMOWY SPÓŁKI DODANO PODPUNKTY: I ORAZ J, DO § 8 UMOWY SPÓŁKI DODANO PUNKT 4 ORAZ UCHWALONO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2008-08-26 do dziś
418 LISTOPADA 2008 R., REP. A NR 12821/2008, NOTARIUSZ ELŻBIETA ZIELIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU UL. LIBELTA 1: ZMIENIONO: § 1, § 6 I § 7 PKT 2.2009-01-13 do dziś
5DNIA 5 PAŹDZIERNIKA 2010 R., REP. A NR 11405/2010, NOTARIUSZ ELŻBIETA ZIELIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA ELŻBIETA ZIELIŃSKA, IRENA ANTKOWIAK SPÓŁKA CYWILNA W POZNANIU, ZMIENIONO: PAR. 1, PAR. 3, PAR. 7 PKT 2, PAR. 16 UMOWY SPÓŁKI SKREŚLONO: PAR. 14 PKT 2 UMOWY SPÓŁKI, UCHWALONO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2010-11-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-09-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-09-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANUSZKIEWICZ2004-09-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ2007-01-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-08-26 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaROWICKI2012-01-11 do dziś
2. ImionaJERZY JAN2012-01-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-01-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały220 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 110.000,00 ZŁOTYCH2012-01-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2012-01-11 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego110000,00 ZŁ2008-08-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport120000,00 PLN2004-09-16 do dziś
210000,00 ZŁ2008-08-26 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-09-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ2004-09-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 32 Z PRODUKCJA SOKÓW Z OWOCÓW I WARZYW2010-11-03 do dziś
210 3 PRZETWÓRSTWO I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2010-11-03 do dziś
310 39 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZETWÓRSTWEM I KONSERWOWANIEM WARZYW I OWOCÓW2010-11-03 do dziś
411 07 Z PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH2010-11-03 do dziś
546 SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH2010-11-03 do dziś
647 SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH2010-11-03 do dziś
768 10 Z OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-11-03 do dziś
868 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-11-03 do dziś
946 73 SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2010-11-03 do dziś
1010 89 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-11-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 26.07.2006 okres 16.09.2004 R. -31.12.2005 R.2006-08-07 do dziś
2data złożenia 23.04.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-05-21 do dziś
3data złożenia 26.05.2008 okres 01.01.2007 -31.12.2007 R.2008-05-30 do dziś
4data złożenia 03.04.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-04-20 do dziś
5data złożenia 12.04.2010 okres 01-01-2009 DO 31-12-20092010-04-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego116.09.2004 R. -31.12.2005 R.2006-08-07 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-05-21 do dziś
301.01.2007 -31.12.2007 R.2008-05-30 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-04-20 do dziś
501-01-2009 DO 31-12-20092010-04-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu116.09.2004 R. -31.12.2005 R.2006-08-07 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-05-21 do dziś
301.01.2007 -31.12.2007 R.2008-05-30 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-04-20 do dziś
501-01-2009 DO 31-12-20092010-04-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów