AQUA EAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-25 godz. 08:03:22
Numer KRS: 0000216993
Numer REGON: 110723578
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-09-13
Ostatni wpis Nr wpisu39Data dokonania wpisu2023-06-30
Sygnatura akt[RDF/514880/23/386]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-09-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAQUA EAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-09-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-09-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-09-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat CHEŁMSKI gmina RUDA-HUTA miejscowość RUDA-HUTA2004-09-13 do dziś
2. Adresulica NIEPODLEGŁOŚCI nr domu 2 kod pocztowy 20-110 poczta RUDA-HUTA 2004-09-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki18 WRZEŚNIA 2004 R., NOTARIUSZ JAROSŁAW LEWKOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W CHEŁMIE, REP. A NR 4308/20042004-09-13 do dziś
219.09.2008 R., NOTARIUSZ JAROSŁAW LEWKOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W CHEŁMIE, REP. A NR 9625/2008 ZMIENIONO § 5 ORAZ § 14 PKT 4 UMOWY SPÓŁKI. PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2008-10-20 do dziś
328.07.2010 R., NOTARIUSZ JAROSŁAW LEWKOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W CHEŁMIE, REPERTORIUM A NR 6578/2010, ZMIANA DOTYCZY § 6 I § 7.2010-08-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-09-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-09-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOSOWSKI2008-08-13 do dziś
2. ImionaROBERT2008-08-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-08-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały799 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 399.500, - ZŁ2012-06-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-08-13 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYCHULEC2008-08-13 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2008-08-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-08-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały799 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 399.500, - ZŁ2012-06-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-08-13 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYCHULEC2008-08-13 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2008-08-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-08-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały799 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 399.500, - ZŁ2012-06-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-08-13 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUREK2008-10-20 do dziś
2. ImionaARTUR STANISŁAW2008-10-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-10-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały619 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 309.500 ZŁOTYCH2013-07-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-10-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego1917000,00 ZŁ2013-07-04 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1338500,00 ZŁ2006-03-13 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-09-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W TYM ZAKRESIE W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU, PROKURENT ORAZ PEŁNOMOCNIK W ZAKRESIE POSIADANEGO PEŁNOMOCNICTWA SAMODZIELNIE.2008-10-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUREK2015-10-01 do dziś
2. ImionaARTUR STANISŁAW2015-10-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-10-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-10-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-10-01 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoWEREMCZUK2015-09-30 do dziś
2. ImionaSYLWESTER KAZIMIERZ2015-09-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-09-30 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMODZIELNA2015-09-30 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy177 WYNAJEM I DZIERŻAWA2008-10-20 do dziś
278 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2008-10-20 do dziś
381 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2008-10-20 do dziś
482 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2008-10-20 do dziś
546 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2008-10-20 do dziś
647 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2008-10-20 do dziś
710 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2008-10-20 do dziś
811 PRODUKCJA NAPOJÓW2008-10-20 do dziś
996 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2008-10-20 do dziś
1011 07 Z PRODUKCJA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH; PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I POZOSTAŁYCH WÓD BUTELKOWANYCH2015-10-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ZA 2004 ROK data złożenia 15.09.2005 3. okres za jaki złożono dokument ZA 2004 ROK2005-09-21 do dziś
2data złożenia 30.06.2006 okres 01.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-07-13 do dziś
3data złożenia 10.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-07-12 do dziś
4data złożenia 27.06.2008 okres 01.01.2007 -31.12.2007 R.2008-08-13 do dziś
5data złożenia 06.07.2009 okres 01.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-07-22 do dziś
6data złożenia 02.08.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-08-19 do dziś
7data złożenia 14.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-19 do dziś
8data złożenia 24.04.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-04 do dziś
9data złożenia 09.12.2013 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-02-28 do dziś
10data złożenia 08.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-01 do dziś
11data złożenia 11.09.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-30 do dziś
12data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-17 do dziś
13data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-03 do dziś
14data złożenia 29.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
15data złożenia 25.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-25 do dziś
16data złożenia 07.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-07 do dziś
17data złożenia 29.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
18data złożenia 07.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-07 do dziś
19data złożenia 30.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-30 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-07-13 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-07-12 do dziś
301.01.2007 -31.12.2007 R.2008-08-13 do dziś
401.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-07-22 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-08-19 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-19 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-07-04 do dziś
8OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-02-28 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-01 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-30 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-17 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-03 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-25 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-07 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-07 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie ZA 2004 ROK2005-09-21 do dziś
201.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-07-13 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062007-07-12 do dziś
401.01.2007 -31.12.2007 R.2008-08-13 do dziś
501.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-07-22 do dziś
601.01.2009-31.12.20092010-08-19 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-19 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-07-04 do dziś
9OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-02-28 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-01 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-30 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-17 do dziś
13OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
1
1. Informacje o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo wszczęciu postępowania naprawczego2022-12-282022-12-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane nadzorcy sądowego, zarządcy albo nadzorcy układu wykonującego uprawnienia nadzorcy sądowego
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2020-11-302020-12-14 do dziś