„MEDYCYNA GRABIENIEC” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-15 godz. 13:13:11
Numer KRS: 0000216953
Numer REGON: 473255481
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-09-14
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2020-07-07
Sygnatura akt[RDF/219677/20/316]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-09-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„MEDYCYNA GRABIENIEC” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-01-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-09-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-09-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. ŁÓDŹ gmina M. ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2004-09-14 do dziś
2. Adresulica GRABIENIEC nr domu 13 kod pocztowy 91-140 poczta ŁÓDŹ 2004-09-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY REP. A NR 4200/04 SPORZĄDZONY W DNIU 18.06.2004 R. W KANCELARII NOTARIALNEJ NOTARIUSZA ARTURA STRZĘPKA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI.2004-09-14 do dziś
225.07.2006 R. -NOTARIUSZ ARTUR STRZĘPEK, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REP. A NR 5966/06 -ZMIENIONO TREŚĆ § 6.2006-10-06 do dziś
310.07.2009 R., NOTARIUSZ TADEUSZ ŚWIĘCIKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ZGIERZU, REPERTORIUM A NR 4456/2009, ZMIENIONO § 6 UMOWY.2010-01-14 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 18 LISTOPADA 2011 R., ASESOR NOTARIALNY PIOTR KRÓL, ZASTĘPCĄ NOTARIUSZA TADEUSZA ŚWIĘCICKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W ZGIERZU, REP. A NR 6991/2011, ZMIENIONO BRZMIENIE § 6: PKT 1, PKT 2, PKT 3, PKT 62, PKT 70, PKT 74; W § 6 SKREŚLONO: PKT 34, PKT 56; W § 6 DODANO: PKT 78, 79, 80; ZMIENIONO BRZMIENIE § 18.2011-12-15 do dziś
502.12.2014 R.,REPERTORIUM A NR 2670/2014,NOTARIUSZ JAN FRANCISZEK LEWEK, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI - ZMIANA § 2.2015-01-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-09-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-09-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTARZYŃSKI2004-09-14 do dziś
2. ImionaJERZY STEFAN2004-09-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-09-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały180 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 90 000,00 ZŁOTYCH2010-01-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-09-14 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKNYPL2004-09-14 do dziś
2. ImionaIWONA MARZANNA2004-09-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-09-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały220 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 110 000,00 ZŁOTYCH2010-01-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-09-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego200000,00 ZŁ2010-01-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-09-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2004-09-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTARZYŃSKI2004-09-14 do dziś
2. ImionaJERZY STEFAN2004-09-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-09-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-02-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-09-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoKNYPL2014-02-28 do dziś
2. ImionaIWONA MARZANNA2014-02-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-02-28 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2014-02-28 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy186 21 Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA2015-01-26 do dziś
286 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA2015-01-26 do dziś
386 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA2015-01-26 do dziś
486 90 C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH2015-01-26 do dziś
585 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2015-01-26 do dziś
647 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2015-01-26 do dziś
763 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2015-01-26 do dziś
863 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2015-01-26 do dziś
947 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-01-26 do dziś
1047 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-01-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 18.04.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-05-12 do dziś
2data złożenia 25.07.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-10-06 do dziś
3data złożenia 13.07.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-29 do dziś
4data złożenia 14.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2010-01-14 do dziś
5data złożenia 05.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-11-23 do dziś
6data złożenia 25.11.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-12-15 do dziś
7data złożenia 17.09.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-10-03 do dziś
8data złożenia 15.11.2013 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-02-28 do dziś
9data złożenia 09.12.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-26 do dziś
10data złożenia 25.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-26 do dziś
11data złożenia 13.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-31 do dziś
12data złożenia 12.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-05 do dziś
13data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
14data złożenia 09.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
15data złożenia 07.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-10-06 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-29 do dziś
301.01.2008 R. -31.12.2008 R.2010-01-14 do dziś
401.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-11-23 do dziś
501.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-12-15 do dziś
601.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-10-03 do dziś
7OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-02-28 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-26 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-26 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-31 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-05 do dziś
1201.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-11-28 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-05-12 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-10-06 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-29 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2010-01-14 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-11-23 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-12-15 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-10-03 do dziś
8OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-02-28 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-26 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-26 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-31 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-05 do dziś
1301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-11-28 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów