SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KARPACZ”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000216879
Numer REGON: 650897449
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-09-09
Ostatni wpis Nr wpisu34Data dokonania wpisu2022-10-21
Sygnatura akt[RZ.XII NS-REJ.KRS/13703/22/138]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-09-09 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 650897449 NIP 79217987982018-03-09 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KARPACZ”2004-09-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W PRZEMYŚLU nr w rejestrze ARS XIII -112004-09-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-09-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-09-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat JAROSŁAWSKI gmina JAROSŁAW miejscowość JAROSŁAW2004-09-09 do dziś
2. Adresulica MORAWSKA nr domu 1E kod pocztowy 37-500 poczta JAROSŁAW 2004-09-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu106.08.1998 R. 24.05.2004 R. -NOWY STATUT2004-09-09 do dziś
226.01.2006 R. WALNE ZGROMADZENIE ZMIENIONO PAR. 20 UST. 2 PKT 4, PAR. 30 UST. 1 PAR. 94 UST. 12006-02-28 do dziś
328.11.2007 R.-UCHWALONO NOWY STATUT2008-01-18 do dziś
429.11.2011 R. -ZMIENIONO PAR. 45 UST. 2, DODANO DO PAR. 45 UST. 3, UST. 42012-01-27 do dziś
520.11.2015 R. ZMIENIONO: PAR.46 PKT 1 DODANO DO PAR.46 PKT 12016-02-26 do dziś
627.06.2019R. - PRZYJĘTO NOWY STATUT2020-07-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-09-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-09-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu1. OŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ ŁĄCZNIE CO NAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU2020-07-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoMACIAŁEK2018-06-28 do dziś
2. ImionaEDYTA BARBARA2018-06-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-06-28 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-06-28 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-06-28 do dziś
21. NazwiskoCIURKO2004-09-09 do dziś
2. ImionaURSZULA2004-09-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-09-09 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2004-09-09 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-09-09 do dziś
31. NazwiskoPIENIĄŻEK2004-09-09 do dziś
2. ImionaSTANISŁAWA GRAŻYNA2004-09-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-09-09 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2004-09-09 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-09-09 do dziś
41. NazwiskoBOCZULAK2004-09-09 do dziś
2. ImionaBARBARA MARTA2004-09-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-09-09 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2004-09-09 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-09-09 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-09-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUCZEK2022-10-21 do dziś
2. ImionaKATARZYNA WERONIKA2022-10-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-21 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBODZIOCH2022-10-21 do dziś
2. ImionaHANKA2022-10-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-21 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKŁYNYSZ2020-07-16 do dziś
2. ImionaJAN2020-07-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-16 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2018-06-28 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy181 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2018-06-28 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2018-06-28 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2018-06-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.01.2011 okres 2004 R., 2005 R., 2006 R., 2007 R., 2008 R., 2009 R.2011-01-25 do dziś
2data złożenia 16.01.2012 okres 2010 R.2012-02-22 do dziś
3data złożenia 06.09.2012 okres 2011 ROK2012-10-02 do dziś
4data złożenia 27.08.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-09-18 do dziś
5data złożenia 20.11.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-03-11 do dziś
6data złożenia 12.11.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-05-05 do dziś
7data złożenia 03.11.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-17 do dziś
8data złożenia 02.11.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-09 do dziś
9data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
10data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
11data złożenia 29.07.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-07-29 do dziś
12data złożenia 29.07.2022 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-07-29 do dziś
13data złożenia 29.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12004 R., 2005 R., 2006 R., 2007 R., 2008 R., 2009 R.2011-01-25 do dziś
22010 R.2012-02-22 do dziś
32011 ROK2012-10-02 do dziś
401.01.2012-31.12.20122013-09-18 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-03-11 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-05-05 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-17 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-09 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-07-29 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-07-29 do dziś
13OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12004 R., 2005 R., 2006 R., 2007 R., 2008 R., 2009 R.2011-01-25 do dziś
22010 R.2012-02-22 do dziś
32011 ROK2012-10-02 do dziś
401.01.2012-31.12.20122013-09-18 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-03-11 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-05-05 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-17 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-09 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-01 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-07-29 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-07-29 do dziś
13OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-29 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów