SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „LOKUM”

Stan na dzień 2023-03-18 godz. 21:36:08
Numer KRS: 0000216691
Numer REGON: 070544719
Numer NIP: 5481580834
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-09-07
Ostatni wpis Nr wpisu36Data dokonania wpisu2022-11-28
Sygnatura akt[BB.VIII NS-REJ.KRS/8669/22/717]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W BIELSKU - BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-09-07 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 070544719 NIP 54815808342007-09-12 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „LOKUM”2004-09-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY SEKCJA REJESTROWA nr w rejestrze ARS I -3172004-09-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-09-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-09-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat CIESZYŃSKI gmina USTROŃ miejscowość USTROŃ2004-09-07 do dziś
2. Adresulica SZEROKA nr domu 8 kod pocztowy 43-450 poczta USTROŃ 2004-09-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu121.01.1992 R 2. UCHWAŁĄ WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW Z DNIA 02.06.2004 R PRZYJĘTO JEDNOLITY TEKST STATUTU2004-09-07 do dziś
207.12.2007 R. § 3 UST. 4 P.2 I P.8 SKREŚLONY; § 4 I § 5 ZMIENIONY; § 5 ZE ZN.1 -§ 5 ZE ZN.5 DODANE; § 6, § 7, § 8, § 10, § 12 ZMIENIONE; § 13 ZE ZN.1 DODANY; § 15 ZMIENIONY; § 16 ZE ZN.1 DODANY; CZĘŚĆ II STATUTU § 20 -§ 32 ZE ZN.2 ZMIENIONE; § 33 -§ 38 ZMIENIONE; § 38 ZE ZN.1 -§ 38 ZE ZN.3 DODANE; § 39 -§ 43 ZMIENIONE; § 43 ZE ZN.1 -§ 43 ZE ZN.8 DODANE; § 45, § 47, § 49 ZMIENIONE; § 50 SKREŚLONY; § 51, § 52 ZMIENIONE; § 53 SKREŚLONY; § 61 UST. 3 -5 SKREŚLONE; § 68 ZMIENIONY; § 68 ZE ZN.1 DODANY; § 69 ZMIENIONY; § 70, § 71 SKREŚLONY; § 77 ZMIENIONY.2008-04-02 do dziś
328.08.2018 R., - ZATWIERDZONO TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI2018-10-25 do dziś
429.06.2022 R., - ZMIANA §3 UST. 2 STATUTU2022-09-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-09-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-09-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU (PREZES) I PEŁNOMOCNIK.2004-09-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoCHOLEWA2004-09-07 do dziś
2. ImionaJAN ALOJZY2004-09-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-09-07 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2004-09-07 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-09-07 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-09-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKANAFEK2022-11-28 do dziś
2. ImionaKAZIMIERZ2022-11-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-28 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaZWIERNIAK2019-10-11 do dziś
2. ImionaSYLWESTER2019-10-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-11 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARYNIAK2019-10-11 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW `2019-10-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-11 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaHAZUKA2019-10-11 do dziś
2. ImionaJOLANTA2019-10-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-11 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedstawiciele
11. NazwiskoTOMALA2022-10-31 do dziś
2. ImionaTERESA MARIA2022-10-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-10-31 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwa-ZAWIERANIA UMÓW USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI I PRZENIESIENIA ICH WŁASNOŚCI NA RZECZ OSÓB KTÓRYM PRZYSŁUGUJĄ SPÓŁDZIELCZE LOKATORSKIE PRAWA DO LOKALI MIESZKALNYCH BĄDŹ SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWA DO LOKALI, POZOSTAJĄCE W ZASOBACH REPREZENTOWANEJ PRZEZ NIEGO SPÓŁDZIELNI - O TREŚCI I NA WARUNKACH WYNIKAJĄCYCH Z UCHWAŁ ZARZĄDU TEJŻE SPÓŁDZIELNI, WZGLĘDNIE INNYCH ORGANÓW SPÓŁDZIELNI ORAZ NA ZASADACH OKREŚLONYCH PRZEPISAMI USTAWY Z 15 GRUDNIA 2000R. O SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH; DO SKŁADANIA WSZELKICH OŚWIADCZEŃ, WYJAŚNIEŃ, DEKLARACJI, ZAPEWNIEŃ I WNIOSKÓW, KTÓRE DO REALIZACJI WYŻEJ OPISANYCH CZYNNOŚCI OKAŻĄ SIĘ KONIECZNE, W TYM RÓWNIEŻ DO SKŁADANIA WNIOSKÓW WIECZYSTOKSIĘGOWYCH; SKŁADANIA I PODPISYWANIA W TYCHŻE SPRAWACH WSZELKICH DOKUMENTÓW, WYSTĘPOWANIA PRZED WSZELKIMI WŁADZAMI, ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I SAMORZĄDOWEJ, OSOBAMI FIZYCZNYMI I PRAWNYMI, - DOKONYWANIA WSZELKICH CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ SPÓŁDZIELNI, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH ZARZĄDU JEJ MAJĄTKIEM A ZWIĄZANYCH Z UTRZYMANIEM, KONSERWACJĄ I REMONTAMI NIERUCHOMOŚCI SPÓŁDZIELNI ORAZ ZAWIERANIEM WSZELKICH UMÓW NIEZBĘDNYCH DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI, W TYM UMÓW O PRACĘ I UMÓW CYWILNO - PRAWNYCH Z PRACOWNIKAMI SPÓŁDZIELNI, UMÓW O DOSTAWĘ MEDIÓW, ODBIORU FAKTUR I RACHUNKÓW, - REPREZENTOWANIA SPÓŁDZIELNI PRZED WSZELKIMI WŁADZAMI, ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I SAMORZĄDOWEJ, SĄDAMI OSOBAMI, OSOBAMI FIZYCZNYMI I PRAWNYMI, WE WSZYSTKICH SPRAWACH DOTYCZĄCYCH TEJŻE SPÓŁDZIELNI, DO SKŁADANIA W TYCHŻE SPRAWACH WSZELKICH WYJAŚNIEŃ, OŚWIADCZEŃ, DEKLARACJI, WNIOSKÓW, ODWOŁAŃ ORAZ WYJEDNYWANIA DOKUMENTÓW, - REPREZENTOWANIA SPÓŁDZIELNI PRZED WSZELKIMI BANKAMI W ZAKRESIE RACHUNKÓW BANKOWYCH SPÓŁDZIELNI W TYM DO DOKONYWANIA TRANSAKCJI WYPŁAT I WPŁAT GOTÓWKOWYCH, ZMIANY HASŁA, MODYFIKACJI ODBIORCÓW I ZLECEŃ STAŁYCH, ZLECANIA SPORZĄDZANIA I WYSŁANIA NA ADRES SPÓŁDZIELNI WYCIĄGÓW, HISTORII TRANSAKCJI I ZAŚWIADCZEŃ O RACHUNKACH.2022-10-31 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2022-09-06 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2022-10-31 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2022-10-31 do dziś
368 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2022-10-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 24.08.2007 okres 01.01.2005 DO 31.12.20052007-09-12 do dziś
2data złożenia 18.12.2007 okres 01.01.2006 R -31.12.2006 R2008-02-11 do dziś
3data złożenia 14.07.2008 okres 01.01.2007 DO 31.12.20072008-09-19 do dziś
4data złożenia 31.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-08-10 do dziś
5data złożenia 15.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-09-09 do dziś
6data złożenia 14.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-08-24 do dziś
7data złożenia 21.09.2012 okres 1.01.2011 - 31.12.20112012-10-01 do dziś
8data złożenia 12.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-06 do dziś
9data złożenia 11.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-30 do dziś
10data złożenia 28.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-02 do dziś
11data złożenia 14.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-22 do dziś
12data złożenia 17.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-05 do dziś
13data złożenia 06.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-06 do dziś
14data złożenia 10.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
15data złożenia 28.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
16data złożenia 08.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-08 do dziś
17data złożenia 01.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 DO 31.12.20052007-09-12 do dziś
201.01.2006 R -31.12.2006 R2008-02-11 do dziś
301.01.2007 DO 31.12.20072008-09-19 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-08-10 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-09-09 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-08-24 do dziś
71.01.2011 - 31.12.20112012-10-01 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-08-06 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-30 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-02 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-22 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-05 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-06 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-08 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 DO 31.12.20052007-09-12 do dziś
201.01.2006 R -31.12.2006 R2008-02-11 do dziś
301.01.2007 DO 31.12.20072008-09-19 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-08-10 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-09-09 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-08-24 do dziś
71.01.2011 - 31.12.20112012-10-01 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-08-06 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-30 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-02 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-22 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-05 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-06 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów