GLOB INVESTMENT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000216488
Numer REGON: 015788551
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-09-03
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2014-03-18
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/7728/14/67]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-09-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGLOB INVESTMENT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-08-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-09-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-09-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2011-12-09 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica —— nr domu —— nr lokalu —— kod pocztowy —— poczta —— kraj POLSKA 2014-03-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki103.08.2004. ASESOR NOTARIALNY MARIUSZ BIAŁECKI, ZASTĘPCA NOTARIUSZA ROBERTA BŁASZCZAKA KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE REPERTORIUM A NR 20013/20042004-09-03 do dziś
2AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 23.07.2009 R. POD NUMEREM REP A NR 3452/2009, SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA WANDĘ OSIECKĄ-SOROKO W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY UL. SMOLNEJ 20 LOK. 5/6 NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI „HIBISCO” SP. Z O.O. W WARSZAWIE, UCHYLIŁO DOTYCHCZASOWE BRZMIENIE UMOWY SPÓŁKI I UCHWALONO JEJ NOWE BRZMIENIE2009-08-21 do dziś
321.11.2011 R., AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR 6495/2011 SPORZĄDZONY PRZEZ ANDRZEJA MICOREK -NOTARIUSZA W WARSZAWIE, ZMIENIONO PAR. 3 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI2011-12-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-09-03 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-09-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKALISZEWSKI2013-02-04 do dziś
2. ImionaDARIUSZ MAREK2013-02-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-02-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH2013-02-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2013-02-04 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2004-09-03 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2004-09-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI2009-08-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKALISZEWSKI2013-02-04 do dziś
2. ImionaDARIUSZ MAREK2013-02-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-02-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-02-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-02-04 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy108 1 WYDOBYWANIE KAMIENIA, PIASKU I GLINY2009-08-21 do dziś
208 9 GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2009-08-21 do dziś
309 9 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE2009-08-21 do dziś
418 2 REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2009-08-21 do dziś
520 3 PRODUKCJA FARB, LAKIERÓW I PODOBNYCH POWŁOK, FARB DRUKARSKICH I MAS USZCZELNIAJĄCYCH2009-08-21 do dziś
620 52 Z PRODUKCJA KLEJÓW2009-08-21 do dziś
723 3 PRODUKCJA CERAMICZNYCH MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2009-08-21 do dziś
823 5 PRODUKCJA CEMENTU, WAPNA I GIPSU2009-08-21 do dziś
923 6 PRODUKCJA WYROBÓW Z BETONU, CEMENTU I GIPSU2009-08-21 do dziś
1033 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2009-08-21 do dziś
1133 13 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2009-08-21 do dziś
1233 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2009-08-21 do dziś
1333 17 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO2009-08-21 do dziś
1433 19 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2009-08-21 do dziś
1533 2 INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2009-08-21 do dziś
1637 ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW2009-08-21 do dziś
1738 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW2009-08-21 do dziś
1839 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2009-08-21 do dziś
1941 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2009-08-21 do dziś
2042 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2009-08-21 do dziś
2143 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2009-08-21 do dziś
2245 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2009-08-21 do dziś
2346 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2009-08-21 do dziś
2447 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2009-08-21 do dziś
2549 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2009-08-21 do dziś
2652 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2009-08-21 do dziś
2755 ZAKWATEROWANIE2009-08-21 do dziś
2856 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2009-08-21 do dziś
2962 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2009-08-21 do dziś
3063 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2009-08-21 do dziś
3168 1 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2009-08-21 do dziś
3268 2 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2009-08-21 do dziś
3369 DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE2009-08-21 do dziś
3477 WYNAJEM I DZIERŻAWA2009-08-21 do dziś
3595 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2009-08-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.07.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-07-21 do dziś
2data złożenia 27.07.2009 okres 01.01.2006 -31.12.20062009-08-21 do dziś
3data złożenia 27.07.2009 okres 01.01.2007 -31.12.20072009-08-21 do dziś
4data złożenia 27.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-08-21 do dziś
5data złożenia 13.10.2010 okres 2009 R.2010-11-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-07-21 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062009-08-21 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072009-08-21 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-08-21 do dziś
52009 R.2010-11-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.12.20052006-07-21 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062009-08-21 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072009-08-21 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-08-21 do dziś
52009 R.2010-11-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów