SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KUJAWIANKA”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000216457
Numer REGON: 091103545
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-09-06
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2022-04-08
Sygnatura akt[RDF/375579/22/990]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-09-06 do dziś
2. Numer REGON\NIP0911035452004-09-06 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KUJAWIANKA”2004-09-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY nr w rejestrze 8372004-09-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-09-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-09-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat INOWROCŁAWSKI gmina KRUSZWICA miejscowość KOBYLNIKI2004-09-06 do dziś
2. Adresnr domu 9 kod pocztowy 88-150 poczta KRUSZWICA 2004-09-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu125.11.1993 R.2004-09-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-09-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-09-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ ŁĄCZNIE CO NAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK).2004-09-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoŁĄCKI2004-09-06 do dziś
2. ImionaDARIUSZ ANDRZEJ2004-09-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-09-06 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2004-09-06 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-09-06 do dziś
21. NazwiskoURBANEK2004-09-06 do dziś
2. ImionaJOLANTA MARLENA2004-09-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-09-06 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2004-09-06 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-09-06 do dziś
31. NazwiskoZIELIŃSKI2004-09-06 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR2004-09-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-09-06 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2004-09-06 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-09-06 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-09-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGÓRSKA2005-08-25 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2005-08-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-08-25 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGREINERT2004-09-06 do dziś
2. ImionaRYSZARD2004-09-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-09-06 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 32 Z PROWADZENIE ADMINISTRACJI DOMÓW I LOKALI MIESZKALNYCH ORAZ UŻYTKOWYCH, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ CZŁONKÓW2004-09-06 do dziś
270 32 Z ZARZĄDZANIE I GOSPODAROWANIE MAJĄTKIEM WŁASNYM SPÓŁDZIELNI W SZCZEGÓLNOŚCI URZĄDZENIAMI WCHODZĄCYMI W SKŁAD TOWARZYSZĄCE DOMOM I LOKALOM INFRASTRUKTURY2004-09-06 do dziś
370 32 Z PRZEJMOWANIE ADMINISTRACJI DOMÓW NIE STANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SPÓŁDZIELNI, JEŻELI JEST TO GOSPODARCZO I SPOŁECZNIE UZASADNIONE2004-09-06 do dziś
470 32 Z PRZYDZIELANIE CZŁONKOM LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH W BUDYNKACH POZOSTAJĄCYCH W GESTII SPÓŁDZIELNI2004-09-06 do dziś
570 32 Z WYNAJMOWANIE INNYM OSOBOM LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH, O KTÓRYCH MOWA JAK WYŻEJ2004-09-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 01.08.2005 3. okres za jaki złożono dokument ZA ROK 20042005-08-25 do dziś
2data złożenia 07.09.2006 okres ZA ROK 20052006-10-20 do dziś
3data złożenia 12.07.2007 okres ZA ROK 20062007-08-30 do dziś
4data złożenia 15.07.2008 okres ZA ROK 20072008-08-28 do dziś
5data złożenia 12.10.2009 okres ZA ROK 20082010-01-22 do dziś
6data złożenia 25.10.2013 okres OD 01.01.2009 DO 31.12.20092014-03-28 do dziś
7data złożenia 25.10.2013 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102014-03-28 do dziś
8data złożenia 25.10.2013 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-03-28 do dziś
9data złożenia 24.10.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-02-23 do dziś
10data złożenia 30.08.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-11-30 do dziś
11data złożenia 30.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-30 do dziś
12data złożenia 30.08.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-11-30 do dziś
13data złożenia 30.08.2017 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-11-30 do dziś
14data złożenia 09.08.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-08-09 do dziś
15data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182004-09-06 do dziś
16data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-06-30 do dziś
17data złożenia 18.06.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-06-18 do dziś
18data złożenia 08.04.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-04-08 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1ZA ROK 20052006-10-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1ZA ROK 20052006-10-20 do dziś
2ZA ROK 20062007-08-30 do dziś
3ZA ROK 20072008-08-28 do dziś
4OD 01.01.2009 DO 31.12.20092014-03-28 do dziś
5OD 01.01.2010 DO 31.12.20102014-03-28 do dziś
6OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-03-28 do dziś
7OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-03-28 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-11-30 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-30 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-11-30 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-11-30 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-08-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1ZA ROK 20052006-10-20 do dziś
2OD 01.01.2009 DO 31.12.20092014-03-28 do dziś
3OD 01.01.2010 DO 31.12.20102014-03-28 do dziś
4OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-03-28 do dziś
5OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-03-28 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów