ARTLOOK PUBLIC RELATIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-17 godz. 12:15:10
Numer KRS: 0000216304
Numer REGON: 015781320
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-09-03
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2016-09-23
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/50120/16/797]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-09-03 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 015781320 NIP 95219517252014-03-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTLOOK PUBLIC RELATIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-09-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-09-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-09-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2004-09-03 do dziś
2. Adresulica IRYSÓW nr domu 7 kod pocztowy 05-077 poczta WARSZAWA -WESOŁA 2004-09-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki103.08.2004 R., GRZEGORZ KOŁAKOWSKI NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A NR 3644/20042004-09-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-09-03 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-09-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaAWTONIUK2014-08-28 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2014-08-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-08-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały498 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49800 ZŁOTYCH2014-08-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-08-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2004-09-03 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-09-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO2004-09-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaAWTONIUK2004-09-03 do dziś
2. ImionaANETA SABINA2004-09-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-09-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2004-09-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-09-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy192 11 Z PRODUKCJA FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO2004-09-03 do dziś
274 87 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2004-09-03 do dziś
364 20 E RADIODYFUZJA2004-09-03 do dziś
464 20 F TELEWIZJA KABLOWA2004-09-03 do dziś
564 20 C TRANSMISJA DANYCH2004-09-03 do dziś
622 11 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWANICZA DOTYCZĄCA KSIĄŻEK2004-09-03 do dziś
722 12 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWANICZA DOTYCZĄCA GAZET2004-09-03 do dziś
822 14 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA DOTYCZĄCA NAGRAŃ2004-09-03 do dziś
952 47 SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK, GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH2004-09-03 do dziś
1080 42 USŁUGI SZKOLNICTWA DLA DOROSŁYCH I POZOSTAŁYCH FORM KSZTAŁCENIA2004-09-03 do dziś
1192 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RADIOWA I TELEWIZYJNA2004-09-03 do dziś
1292 31 E DZIAŁALNOŚĆ GALERII I SALONÓW WYSTAWIENNICZYCH2004-09-03 do dziś
1392 31 G ARTYSTYCZNA I LITERACKA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA2004-09-03 do dziś
1492 40 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH I DZIAŁALNOŚĆ DZIENNIKARSKA2004-09-03 do dziś
1593 04 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ2004-09-03 do dziś
1693 05 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA.2004-09-03 do dziś
1774 40 Z REKLAMA2004-09-03 do dziś
1874 50 A REKRUTACJA I UDOSTĘPNIANIE PRACOWNIKÓW2004-09-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 03.09.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 28.12.2005 3. okres za jaki złożono dokument 03.09.2004 R. -31.12.2004 R.2006-01-10 do dziś
2data złożenia 28.01.2014 okres OD 01.01.2005 DO 31.12.20052014-03-13 do dziś
3data złożenia 28.01.2014 okres OD 01.01.2006 DO 31.12.20062014-03-13 do dziś
4data złożenia 28.01.2014 okres OD 01.01.2007 DO 31.12.20072014-03-13 do dziś
5data złożenia 07.08.2014 okres OD 01.01.2008 DO 31.12.20082014-08-28 do dziś
6data złożenia 07.08.2014 okres OD 01.01.2009 DO 31.12.20092014-08-28 do dziś
7data złożenia 07.08.2014 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102014-08-28 do dziś
8data złożenia 01.04.2015 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-04-09 do dziś
9data złożenia 19.05.2015 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-05-27 do dziś
10data złożenia 08.09.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-10-15 do dziś
11data złożenia 04.12.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-20 do dziś
12data złożenia 16.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2005 DO 31.12.20052014-03-13 do dziś
2OD 01.01.2006 DO 31.12.20062014-03-13 do dziś
3OD 01.01.2007 DO 31.12.20072014-03-13 do dziś
4OD 01.01.2008 DO 31.12.20082014-08-28 do dziś
5OD 01.01.2009 DO 31.12.20092014-08-28 do dziś
6OD 01.01.2010 DO 31.12.20102014-08-28 do dziś
7OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-04-09 do dziś
8OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-05-27 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-10-15 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-20 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 03.09.2004 R. -31.12.2004 R.2006-01-10 do dziś
2OD 01.01.2005 DO 31.12.20052014-03-13 do dziś
3OD 01.01.2006 DO 31.12.20062014-03-13 do dziś
4OD 01.01.2007 DO 31.12.20072014-03-13 do dziś
5OD 01.01.2008 DO 31.12.20082014-08-28 do dziś
6OD 01.01.2009 DO 31.12.20092014-08-28 do dziś
7OD 01.01.2010 DO 31.12.20102014-08-28 do dziś
8OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-04-09 do dziś
9OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-05-27 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-10-15 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-20 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów