ASSET BUSINESS DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-19 godz. 13:19:54
Numer KRS: 0000215971
Numer REGON: 015806007
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-08-30
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2020-10-17
Sygnatura akt[RDF/262987/20/535]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-08-30 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 015806007 NIP 52628282282012-12-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASSET BUSINESS DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-08-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-08-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-08-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2005-08-01 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica JULIANOWSKA nr domu 22 nr lokalu 21 kod pocztowy 03-338 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2006-07-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki102 CZERWCA 2004 R., NOTARIUSZ W WARSZAWIE: HANNA KACPRZAK-KUCHARSKA, KANCELARIA PRZY PL. KONSTYTUCJI 4/39,00-552 WARSZAWA, REP. A 4832/2004.2004-08-30 do dziś
2DNIA 23 STYCZNIA 2013 R., REP. A NR 995/2013, REP. A NR 991/2013. NOTARIUSZ HANNA KACPRZAK-KUCHARSKA, PLAC KONSTYTUCJI NR 4 LOK. 39 W WARSZAWIE ZMIANA DANYCH § 6 UST. 2, § 7, § 92013-07-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-08-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-08-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFRAJBERG2004-08-30 do dziś
2. ImionaDOMINIK RYSZARD2004-08-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-08-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 705 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 70.500,00 ZŁOTYCH2004-08-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2004-08-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego75000,00 ZŁ2013-07-15 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport170500,00 PLN2004-08-30 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-08-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT SAMODZIELNIE.2004-08-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFRAJBERG2013-07-15 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2013-07-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-07-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2013-07-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-07-15 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaFRAJBERG2004-08-30 do dziś
2. ImionaDOMINIK RYSZARD2004-08-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-08-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2004-08-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-08-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy163 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-07-15 do dziś
296 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-07-15 do dziś
356 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2013-07-15 do dziś
485 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH2013-07-15 do dziś
585 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2013-07-15 do dziś
686 90 D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA2013-07-15 do dziś
786 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-07-15 do dziś
870 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2013-07-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.12.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-12-21 do dziś
2data złożenia 12.12.2012 okres 20102012-12-21 do dziś
3data złożenia 12.12.2012 okres 20092012-12-21 do dziś
4data złożenia 12.12.2012 okres 20082012-12-21 do dziś
5data złożenia 12.12.2012 okres 20072012-12-21 do dziś
6data złożenia 12.12.2012 okres 20062012-12-21 do dziś
7data złożenia 12.12.2012 okres 30.08.2004 - 31.12.20052012-12-21 do dziś
8data złożenia 28.08.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-10-15 do dziś
9data złożenia 10.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-03 do dziś
10data złożenia 07.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-13 do dziś
11data złożenia 20.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-05 do dziś
12data złożenia 21.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-11 do dziś
13data złożenia 20.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-21 do dziś
14data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
15data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2011 - 31.12.20112012-12-21 do dziś
220102012-12-21 do dziś
320092012-12-21 do dziś
420082012-12-21 do dziś
520072012-12-21 do dziś
620062012-12-21 do dziś
730.08.2004 - 31.12.20052012-12-21 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-10-15 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-03 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-13 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-05 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-11 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-21 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2012 - 31.12.20122013-10-15 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-03 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-13 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-05 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-11 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-21 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów