DOCTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-13 godz. 11:04:37
Numer KRS: 0000215890
Numer REGON: 356868524
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-09-01
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2020-05-06
Sygnatura akt[RDF/199334/20/997]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-09-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOCTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-09-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?TAK2004-09-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-09-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat MYŚLENICKI gmina MYŚLENICE miejscowość MYŚLENICE2004-09-01 do dziś
2. Adresulica SŁONECZNA nr domu 32 kod pocztowy 32-400 poczta MYŚLENICE 2004-09-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki104.08.2004 R., NOTARIUSZ WOJCIECH GRUSZCZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, UL. KARMELICKA 29 KATARZYNA GRUSZCZYŃSKA, WOJCIECH GRUSZCZYŃSKI NOTARIUSZE S.C., REPERTORIUM A NR 10745/20042004-09-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-09-01 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-09-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPANIAK2004-09-01 do dziś
2. ImionaANNA2004-09-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-09-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25 000,00 ZŁ2004-09-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-09-01 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPANIAK2004-09-01 do dziś
2. ImionaEWA2004-09-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-09-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25 000,00 ZŁ2004-09-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-09-01 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2004-09-01 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-09-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZARZĄD JEDNOOSOBOWY PRZEZ PREZESA ZARZĄDU. W PRZPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2004-09-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPANIAK2004-09-01 do dziś
2. ImionaANNA2004-09-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-09-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2004-09-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-09-01 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy185 14 C PODSTAWOWA OPIEKA MEDYCZNA.2004-09-01 do dziś
285 14 F POŚREDNICTWO W ŚWIADCZENIU USŁUG MEDYCZNYCH.2004-09-01 do dziś
333 10 B PRODUKCJA SPRZĘTU I URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH.2004-09-01 do dziś
452 32 Z HANDEL HURTOWY I DETALICZNY TOWARAMI PRZEZNACZONYMI DO OPIEKI MEDYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA.2004-09-01 do dziś
585 14 B SPECJALISTYCZNA OPIEKA AMBULATORYJNA.2004-09-01 do dziś
685 14 B POMOC DORAŹNA I TRANSPORT SANITARNY.2004-09-01 do dziś
785 14 C PROWADZENIE OŚRODKÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO I OPIEKI CAŁODOBOWEJ.2004-09-01 do dziś
885 14 D PROWADZENIE PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH.2004-09-01 do dziś
933 10 A PRODUKCJA SPRZĘTU I URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH.2004-09-01 do dziś
1051 46 Z HANDEL HURTOWY I DETALICZNY TOWARAMI PRZEZNACZONYMI DO OPIEKI MEDYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA.2004-09-01 do dziś
1185 14 E PROWADZENIE DORADZTWA W ZAKRESIE OPIEKI MEDYCZNEJ, OCHRONY ZDROWIA I PROMOCJI ZDROWIA.2004-09-01 do dziś
1285 14 D PSYCHOTERAPIE I LOGOPEDIE.2004-09-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.07.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-29 do dziś
2data złożenia 07.07.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-10 do dziś
3data złożenia 22.07.2008 okres 2007 ROK2008-08-11 do dziś
4data złożenia 10.07.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-08-06 do dziś
5data złożenia 12.07.2010 okres 2009 ROK2010-08-20 do dziś
6data złożenia 12.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-09-09 do dziś
7data złożenia 11.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-09-11 do dziś
8data złożenia 25.06.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-08-08 do dziś
9data złożenia 07.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-28 do dziś
10data złożenia 17.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-04 do dziś
11data złożenia 29.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-16 do dziś
12data złożenia 06.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-07 do dziś
13data złożenia 04.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
14data złożenia 03.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-03 do dziś
15data złożenia 06.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-29 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-10 do dziś
32007 ROK2008-08-11 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-08-06 do dziś
52009 ROK2010-08-20 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-09-09 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-09-11 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-08-08 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-28 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-04 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-16 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-07 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-03 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-29 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-10 do dziś
32007 ROK2008-08-11 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-08-06 do dziś
52009 ROK2010-08-20 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-09-09 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-09-11 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-08-08 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-28 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-04 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-16 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-07 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-03 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów