BONUS BROKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-28 godz. 22:21:09
Numer KRS: 0000215884
Numer REGON: 052245238
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-08-27
Ostatni wpis Nr wpisu33Data dokonania wpisu2022-07-07
Sygnatura akt[RDF/403015/22/139]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-08-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBONUS BROKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-08-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-08-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-08-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat M. BIAŁYSTOK gmina M. BIAŁYSTOK miejscowość BIAŁYSTOK2004-08-27 do dziś
2. Adresmiejscowość BIAŁYSTOK ulica ELIZY ORZESZKOWEJ nr domu 32 kod pocztowy 15-084 poczta BIAŁYSTOK kraj POLSKA 2007-03-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki109.08.2004 R. W KN DARIUSZA ZDANOWICZA W BIAŁYMSTOKU, REP. A 3858/2004 ZAWIĄZANO SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-08-27 do dziś
230.03.2009 R. W KN IGORA POPOWA W BIAŁYMSTOKU, REP. A NR 2354/09 ZMIENIONO § 24 UST. 22009-05-29 do dziś
314.07.2009 R. W KN IGORA POPOWA W BIAŁYMSTOKU, REP. A NR 5643/09 ZMIENIONO § 9, § 15 UST. 22009-09-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-08-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-08-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIOTROWSKI2004-08-27 do dziś
2. ImionaCZESŁAW STEFAN2004-08-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-08-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały154 (STO PIĘĆDZIESIĄT CZTERY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.400 (PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY CZTERYSTA) ZŁOTYCH2009-09-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-08-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2004-08-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-08-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuCZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO2004-08-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHORODEŃSKA2007-03-26 do dziś
2. ImionaJANINA2007-03-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-03-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2007-03-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-03-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIOTROWSKI2004-08-27 do dziś
2. ImionaCZESŁAW STEFAN2004-08-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-08-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2009-05-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-08-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy164 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2009-09-16 do dziś
264 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2009-09-16 do dziś
364 30 Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH2009-09-16 do dziś
459 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2009-09-16 do dziś
563 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-09-16 do dziś
674 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2009-09-16 do dziś
774 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-09-16 do dziś
877 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2009-09-16 do dziś
982 91 Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE2009-09-16 do dziś
1082 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-09-16 do dziś
1185 32 A TECHNIKA2009-09-16 do dziś
1285 32 B ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE2009-09-16 do dziś
1385 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH2009-09-16 do dziś
1485 52 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ2009-09-16 do dziś
1585 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2009-09-16 do dziś
1666 21 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM PONIESIONYCH STRAT2009-09-16 do dziś
1766 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH2009-09-16 do dziś
1866 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2009-09-16 do dziś
1964 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2009-09-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 09.08.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 30.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 09.08.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-14 do dziś
2data złożenia 04.07.2006 okres 2005 ROK2006-07-19 do dziś
3data złożenia 04.07.2007 okres 2006 ROK2007-07-10 do dziś
4data złożenia 04.06.2008 okres 2007 ROK2008-06-19 do dziś
5data złożenia 02.07.2009 okres 2008 ROK2009-07-17 do dziś
6data złożenia 06.07.2010 okres 2009 ROK2010-07-16 do dziś
7data złożenia 08.07.2011 okres 2010 ROK2011-07-21 do dziś
8data złożenia 21.06.2012 okres 2011 ROK2012-06-26 do dziś
9data złożenia 01.07.2013 okres 2012 ROK2013-07-12 do dziś
10data złożenia 01.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-20 do dziś
11data złożenia 03.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-22 do dziś
12data złożenia 13.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-19 do dziś
13data złożenia 30.11.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-28 do dziś
14data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
15data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
16data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
17data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
18data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
19data złożenia 13.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-13 do dziś
20data złożenia 12.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-12 do dziś
21data złożenia 07.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 ROK2006-07-19 do dziś
22006 ROK2007-07-10 do dziś
32007 ROK2008-06-19 do dziś
42008 ROK2009-07-17 do dziś
52009 ROK2010-07-16 do dziś
62010 ROK2011-07-21 do dziś
72011 ROK2012-06-26 do dziś
82012 ROK2013-07-12 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-20 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-22 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-19 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-28 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-13 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-12 do dziś
20OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 09.08.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-14 do dziś
22005 ROK2006-07-19 do dziś
32006 ROK2007-07-10 do dziś
42007 ROK2008-06-19 do dziś
52008 ROK2009-07-17 do dziś
62009 ROK2010-07-16 do dziś
72010 ROK2011-07-21 do dziś
82011 ROK2012-06-26 do dziś
92012 ROK2013-07-12 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-20 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-22 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-19 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-28 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
18OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-12 do dziś
20OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów