SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „STOKROTKA” W SKIERNIEWICACH

Stan na dzień 2024-03-05 godz. 09:24:08
Numer KRS: 0000215621
Numer REGON: 001251862
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-08-26
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2023-06-14
Sygnatura akt[RDF/498493/23/460]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-08-26 do dziś
2. Numer REGON\NIP0012518622004-08-26 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „STOKROTKA” W SKIERNIEWICACH2004-08-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W SKIERNIEWICACH SEKCJA REJESTRÓW nr w rejestrze ARS 2422004-08-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-08-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-08-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. SKIERNIEWICE gmina M. SKIERNIEWICE miejscowość SKIERNIEWICE2004-08-26 do dziś
2. Adresulica MSZCZONOWSKA nr domu 11/13 kod pocztowy 96-100 poczta SKIERNIEWICE 2004-08-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu118 WRZEŚNIA 1985 R. - UCHWALENIE STATUTU PRZEZ ZEBRANIE ZAŁOŻYCIELSKIE SPÓŁDZIELNI. 23 CZERWCA 2004 R. - UCHWAŁĄ WALNEGO ZGROMADZENIA SKREŚLONO DOTYCHCZASOWE §§ 2-77 STATUTU I WPISANO NOWE §§ 2-136.2004-08-26 do dziś
2UCHWAŁĄ Z DNIA 30.06.2006 R. W STATUCIE ZMIENIONO § 12 UST. 1 PKT 9, § 16, § 20, § 21, § 36 UST. 1 I 2, § 59 UST. 1 I 3, § 63 UST. 4, § 69, § 70, § 71, § 110, § 113 UST. 2, § 114, § 115, § 127, § 130 UST. 3 I 4; DODANO: PKT 9 A W UST. 1 § 12, UST. 3 W § 19, UST. 2 W § 27; SKREŚLONO: PKT 1 W § 64, PKT 5 W § 116;2006-10-06 do dziś
327.11.2007 R. ZMIENIONO: § 4, § 7, § 11, § 12, § 14, § 18, § 28, § 29, § 38, § 53, § 60, § 62, § 75, § 81, § 86, § 87, § 93, § 99, § 105, § 106, § 108, § 115, § 116, § 117, § 118, § 127, § 128, § 130; DODANO: § 29A SKREŚLONO: § § 64-66, § 72, § 92, § § 101-103, § 109, § § 111-114, § 131.2008-03-31 do dziś
4UCHWAŁĄ NR 1/8/2018 Z DNIA 24 SIERPNIA 2018 R. ZMIENIONO STATUT SPÓŁDZIELNI W TEN SPOSÓB, ŻE: ZMIENIONO : PARAGRAFY: 6,7, 8, 9, 11, 13 PKT 3, 14, 15, 27, 30 UST. 1, 40 UST. 1 PKT 11; 54 UST. 1 I 5; 55; 56 UST. 1 I 2; 57, 58, 59, 60, 62, 75, 77, 78, 79, 80 UST. 1; 87, 88, 93, 95, 97, 98, 99 UST. 1, 100. PONADTO ZMIENIONO NAZWĘ TYTUŁU 2.2 I 5.3, DODANO: W PAR. 22 UST. 2; W PAR. 40 UST. 1 PKT 24. SKREŚLONO: PAR. 10, W 13 PKT 2 I 5, 16 - 21, 36 UST. 4; SKREŚLA SIĘ CZĘŚĆ 5.4 ,SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO” Z PAR. 72, 73, 74; W § 86 W UST. 5 SKREŚLA SIĘ ZDANIE DRUGIE.2018-10-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-08-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-08-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.2004-08-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoJURAŚ2007-10-15 do dziś
2. ImionaANNA MARIA2007-10-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2007-10-15 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-10-15 do dziś
21. NazwiskoMICHTA2004-08-26 do dziś
2. ImionaSTEFANIA ELŻBIETA2004-08-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-08-26 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES2004-08-26 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-08-26 do dziś
31. NazwiskoPEJSKA2004-08-26 do dziś
2. ImionaMAGDALENA EWA2004-08-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-08-26 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2007-10-15 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?ZASTĘPCA PREZESA2004-08-26 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-08-26 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-08-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZARĘBSKA2021-10-08 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2021-10-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-10-08 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaURBANIAK2018-06-12 do dziś
2. ImionaPIOTR2018-06-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-06-12 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaMOSTOWSKI2018-06-12 do dziś
2. ImionaADAM2018-06-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-06-12 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2016-11-14 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2016-11-14 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-11-14 do dziś
341 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2016-11-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 16.07.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-10-15 do dziś
2data złożenia 25.07.2008 okres 01.01.2007 R -31.12.2007 R2008-09-11 do dziś
3data złożenia 26.08.2016 okres OD 01.01.2005 DO 31.12.20052016-11-14 do dziś
4data złożenia 26.08.2016 okres OD 01.01.2008 DO 31.12.20082016-11-14 do dziś
5data złożenia 26.08.2016 okres OD 01.01.2009 DO 31.12.20092016-11-14 do dziś
6data złożenia 26.08.2016 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102016-11-14 do dziś
7data złożenia 26.08.2016 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112016-11-14 do dziś
8data złożenia 26.08.2016 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-11-14 do dziś
9data złożenia 26.08.2016 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-11-14 do dziś
10data złożenia 26.08.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-11-14 do dziś
11data złożenia 26.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-14 do dziś
12data złożenia 14.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-30 do dziś
13data złożenia 02.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-03 do dziś
14data złożenia 08.05.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-09 do dziś
15data złożenia 08.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-08 do dziś
16data złożenia 24.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-24 do dziś
17data złożenia 30.03.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-30 do dziś
18data złożenia 14.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-10-15 do dziś
201.01.2007 R -31.12.2007 R2008-09-11 do dziś
3OD 01.01.2004 DO 31.12.20042016-11-14 do dziś
4OD 01.01.2005 DO 31.12.20052016-11-14 do dziś
5OD 01.01.2008 DO 31.12.20082016-11-14 do dziś
6OD 01.01.2009 DO 31.12.20092016-11-14 do dziś
7OD 01.01.2010 DO 31.12.20102016-11-14 do dziś
8OD 01.01.2011 DO 31.12.20112016-11-14 do dziś
9OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-11-14 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-11-14 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-11-14 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-14 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-30 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-09 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-09 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-08 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-24 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-30 do dziś
19OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-10-15 do dziś
201.01.2007 R -31.12.2007 R2008-09-11 do dziś
3OD 01.01.2004 DO 31.12.20042016-11-14 do dziś
4OD 01.01.2005 DO 31.12.20052016-11-14 do dziś
5OD 01.01.2008 DO 31.12.20082016-11-14 do dziś
6OD 01.01.2009 DO 31.12.20092016-11-14 do dziś
7OD 01.01.2010 DO 31.12.20102016-11-14 do dziś
8OD 01.01.2011 DO 31.12.20112016-11-14 do dziś
9OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-11-14 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-11-14 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-11-14 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-14 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-30 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-09 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-09 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-08 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-24 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-30 do dziś
19OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-14 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów