A.II.K SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000215598
Numer REGON: 060042026
Numer NIP: 9222736143
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-08-24
Ostatni wpis Nr wpisu34Data dokonania wpisu2023-03-24
Sygnatura akt[RDF/474581/23/813]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-08-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA.II.K SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-08-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-08-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-08-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat ZAMOJSKI gmina RADECZNICA miejscowość RADECZNICA2004-08-24 do dziś
2. Adresulica PRUSA nr domu 46 kod pocztowy 22-463 poczta RADECZNICA 2004-08-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki18 CZERWCA 2004 R., NOTARIUSZ MIECZYSŁAW PYSIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZEBRZESZYNIE, REP. A NR 5361/2004.2004-08-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-08-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-08-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAZAK2004-08-24 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2004-08-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-08-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.000,00 ZŁ2004-08-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-08-24 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAZAK2004-08-24 do dziś
2. ImionaERNEST2004-08-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-08-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.000,00 ZŁ2004-08-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-08-24 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaALTUS2004-08-24 do dziś
2. ImionaJURGEN HORST2004-08-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.000,00 ZŁ2004-08-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-08-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego90000,00 PLN2004-08-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-08-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2004-08-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAZAK2004-08-24 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2004-08-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-08-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2004-08-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-08-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy120 10 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE IMPREGNOWANIA DREWNA2004-08-24 do dziś
245 50 Z WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ2004-08-24 do dziś
351 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI2004-08-24 do dziś
463 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY, POZOSTAŁA2004-08-24 do dziś
529 24 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2004-08-24 do dziś
629 42 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI OBRABIAREK I POZOSTAŁYCH NARZĘDZI MECHANICZNYCH DO OBRÓBKI METALU2004-08-24 do dziś
729 43 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI POZOSTAŁYCH NARZĘDZI MECHANICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2004-08-24 do dziś
829 52 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI MASZYN DLA GÓRNICTWA I BUDOWNICTWA2004-08-24 do dziś
929 56 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA2004-08-24 do dziś
1045 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE2004-08-24 do dziś
1190 0 ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW, GOSPODAROWANIE ODPADAMI, POZOSTAŁE USŁUGI SANITARNE I POKREWNE2004-08-24 do dziś
1290 0 UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW2004-08-24 do dziś
1345 24 BUDOWA OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2004-08-24 do dziś
1401 41 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2004-08-24 do dziś
1545 25 WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH2004-08-24 do dziś
1645 21 F WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH2004-08-24 do dziś
1771 32 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2004-08-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.07.2006 okres 12.07.2005 -31.12.20052006-07-25 do dziś
2data złożenia 11.06.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-18 do dziś
3data złożenia 23.04.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-05-05 do dziś
4data złożenia 11.10.2010 okres 01.01.2008-31.12.20082010-10-27 do dziś
5data złożenia 11.10.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-10-27 do dziś
6data złożenia 07.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-29 do dziś
7data złożenia 25.05.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-31 do dziś
8data złożenia 19.04.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-04-27 do dziś
9data złożenia 13.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-21 do dziś
10data złożenia 17.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-23 do dziś
11data złożenia 23.04.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-04-23 do dziś
12data złożenia 23.04.2019 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-04-23 do dziś
13data złożenia 23.04.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-23 do dziś
14data złożenia 07.01.2021 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-01-07 do dziś
15data złożenia 07.01.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-01-07 do dziś
16data złożenia 25.02.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-02-25 do dziś
17data złożenia 25.02.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-02-25 do dziś
18data złożenia 24.03.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego112.07.2005 -31.12.20052006-07-25 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-18 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-05-05 do dziś
401.01.2008-31.12.20082010-10-27 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-10-27 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-29 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-31 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-04-27 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-21 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-23 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-04-23 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-04-23 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-23 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-01-07 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-01-07 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-02-25 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-02-25 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-24 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu112.07.2005 -31.12.20052006-07-25 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-18 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-05-05 do dziś
401.01.2008-31.12.20082010-10-27 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-10-27 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-29 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-31 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-04-27 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-21 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-23 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-04-23 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-04-23 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów