ASTERIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2021-01-22 godz. 12:01:12
Numer KRS: 0000215506
Numer REGON: 010675641
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-08-24
Ostatni wpis Nr wpisu3Data dokonania wpisu2005-02-09
Sygnatura akt[WA.XX NS-REJ.KRS/1817/5/22]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-08-24 do dziś
2. Numer REGON\NIP0106756412004-08-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASTERIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2005-02-09 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, SĄD GOSPODARCZY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY nr w rejestrze 404152004-08-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-08-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-08-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2004-08-24 do dziś
2. Adresulica BUKOWIECKA nr domu 67 kod pocztowy 03-893 poczta WARSZAWA 2005-02-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY PRZED NOT. BARBARĄ BĄBKĄ W WARSZAWIE Z DN. 06.05.1994 R. REP. A -NR 3924/94 AKT NOTARIALNY PRZED NOT. JANUSZEM MARMAJEM W WARSZAWIE Z DN. 05.08.2004 R. REP. A NR 8587/2004, ZMIENIONO: § 2, § 5, § 8, § 10, § 11, § 14, § 18, § 19, § 23, § 26.2004-08-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-08-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-08-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPLAN STE DE PRODUCTION GRAINIERE SPÓŁKA AKCYJNA2004-08-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 21.106 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.055.300 PLN2005-01-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-08-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego1058050,00 PLN2005-01-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport118550,00 PLN2004-08-24 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy151 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2004-08-24 do dziś
251 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2004-08-24 do dziś
351 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT2004-08-24 do dziś
451 22 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN2004-08-24 do dziś
552 12 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2004-08-24 do dziś
652 48 F SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW2004-08-24 do dziś
752 48 G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2004-08-24 do dziś
852 63 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ2004-08-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Informacje o likwidacji
1. Informacja o otwarciu likwidacji01.02.2005 UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW NR 1/2005 Z DNIA 01.02.2005 R., AKT NOTARIALNY Z DNIA 01.02.2005 R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA JANUSZA MARMAJA, REP. A NR 1255/2005, W JEGO KANCELARII W WARSZAWIE PRZY UL. CHMIELNEJ 9.2005-02-09 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR SAMODZIELNIE2005-02-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoBIGDA2005-02-09 do dziś
2. ImionaMACIEJ TADEUSZ2005-02-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-02-09 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu
1
1. Określenie okolicznościROZWIĄZANIE2005-02-09 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki01.02.2005 UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW NR 1/2005 Z DNIA 01.02.2005 R., AKT NOTARIALNY Z DNIA 01.02.2005 R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA JANUSZA MARMAJA, REP. A NR 1255/2005, W JEGO KANCELARII W WARSZAWIE PRZY UL. CHMIELNEJ 9.2005-02-09 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów