„APOLLO-RIDA POLAND” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-03-04 godz. 10:56:22
Numer KRS: 0000215286
Numer REGON: 013023287
Numer NIP: 5272237635
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-08-20
Ostatni wpis Nr wpisu41Data dokonania wpisu2023-11-22
Sygnatura akt[RDF/571377/23/175]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-08-20 do dziś
2. Numer REGON\NIP0130232872004-08-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„APOLLO-RIDA POLAND” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-08-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, SĄD GOSPODARCZY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 533322004-08-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-08-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-08-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2021-04-28 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ALEJE JEROZOLIMSKIE nr domu 146A kod pocztowy 02-305 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2021-04-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1DNIA 26.03.1998 R. AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ MICHAŁA WALKOWSKIEGO, NOTARIUSZA W WARSZAWIE, W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY UL. ZŁOTEJ 73, POD NUMEREM REP. A-1109/98; AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 16.07.2004 R. SPORZĄDZONYM PRZEZ RENATĘ CHOROMAŃSKĄ, NOTARIUSZA W WARSZAWIE, W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY UL. STAWKI 2, POD NR REP. A-8509/2004, ZMIENIONO PAR.: 7, 8, 10 UST. 1 I 4, 11, 13, 15 UST. 2, 16, 17 UST. 2 I 4, 21 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO2004-08-20 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 20.07.2005 R. SPORZĄDZONY PRZEZ ASESORA NOTARIALNEGO JOANNĘ FURMAN, ZASTĘPCĘ ALICJI HUZIUK, NOTARIUSZA W WARSZAWIE, PROWADZĄCEJ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ PRZY UL. RADNEJ 6/8 W WARSZAWIE, REP. A-5286/2005, ZMIENIONO § 2 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO;2005-08-11 do dziś
309.10.2006 R. REPERTORIUM A NR 1029/2006 NOTARIUSZ JOANNA FURMAN KANCELARIA NOTARIALNA JOANNA FURMAN NOTARIUSZ UL. WIEJSKA 7 LOK.14,00-480 WARSZAWA ZMIANA § 8.1 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI ZMIANA § 8.2 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI2006-11-02 do dziś
415.01.2010 R., REP. A NR 1015/2010, NOTARIUSZ RENATA CHOROMAŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA I. BOGUSŁAWSKA, R. CHOROMAŃSKA, W.GŁADKOWSKI, R. GILER NOTARIUSZE SP.P., PL. PIŁSUDSKIEGO 2,00-073 WARSZAWA, ZMIANA § 7 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO, PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO2010-02-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-08-20 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-08-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaA-R POLAND MANAGEMENT LLC2004-08-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały6.264 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 313.200 ZŁOTYCH2007-01-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2007-01-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego313200,00 ZŁ2006-11-02 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1263200,00 ZŁ2006-11-02 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-08-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ DO PODPISYWANIA DOKUMENTÓW ZAWIERAJĄCYCH TEGO RODZAJU OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2004-08-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWICKI2018-08-13 do dziś
2. ImionaRAFAŁ JERZY2018-08-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2018-08-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-08-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMITZNER2004-08-20 do dziś
2. ImionaIRA2004-08-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-08-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-08-20 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 2 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2010-02-05 do dziś
242 9 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2010-02-05 do dziś
343 2 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2010-02-05 do dziś
443 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2010-02-05 do dziś
568 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-02-05 do dziś
668 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE2010-02-05 do dziś
770 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2010-02-05 do dziś
870 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2010-02-05 do dziś
943 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2010-02-05 do dziś
1068 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-07-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 20.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-08-20 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 03.08.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-08-11 do dziś
3data złożenia 26.06.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-07-13 do dziś
4data złożenia 19.06.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-07-04 do dziś
5data złożenia 03.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-07-11 do dziś
6data złożenia 29.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-07-03 do dziś
7data złożenia 30.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-23 do dziś
8data złożenia 09.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-06-17 do dziś
9data złożenia 27.09.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-10-10 do dziś
10data złożenia 01.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-12 do dziś
11data złożenia 23.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-03 do dziś
12data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-24 do dziś
13data złożenia 08.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-09 do dziś
14data złożenia 06.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-23 do dziś
15data złożenia 23.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-23 do dziś
16data złożenia 16.07.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-07-16 do dziś
17data złożenia 23.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-23 do dziś
18data złożenia 13.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-13 do dziś
19data złożenia 19.01.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-01-19 do dziś
20data złożenia 22.11.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-11-22 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2011 - 31.12.20112012-10-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-07-13 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-07-04 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-11 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-07-03 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-07-23 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-06-17 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-10-10 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-08-12 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-03 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-24 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-09 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-23 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-23 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-07-16 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-23 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-13 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-01-19 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-11-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.12.20052006-07-13 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-07-04 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-11 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-07-03 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-07-23 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-06-17 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-10-10 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-08-12 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-03 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-24 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-09 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-23 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-23 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-07-16 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-23 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-13 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-01-19 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-11-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
1
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2011-06-09 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPOŁĄCZENIE PRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI RODRIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NA SPÓŁKĘ APOLLO-RIDA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW RODRIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 20.05.2011 R. -AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA RENATĘ CHOROMAŃSKĄ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 8597/20112011-06-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów