CTG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000215234
Numer REGON: 278272869
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-08-20
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2020-06-25
Sygnatura akt[RDF/211231/20/245]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-08-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCTG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-08-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-08-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-08-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. KATOWICE gmina M. KATOWICE miejscowość KATOWICE2004-08-20 do dziś
2. Adresulica ARMII KRAJOWEJ nr domu 6 kod pocztowy 40-689 poczta KATOWICE 2004-08-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki119.07.2004 KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH, NOTARIUSZ EWA PLUTA, REPERTORIUM A NR 3015/20042004-08-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-08-20 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-08-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZORA2004-08-20 do dziś
2. ImionaALEKSANDER JAN2004-08-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-08-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ2004-08-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-08-20 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZORA2004-08-20 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA HELENA2004-08-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-08-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ2004-08-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-08-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2004-08-20 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-08-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNO LUB WIELOOSOBOWY. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I DZIAŁANIA W JEJ IMIENIU UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2004-08-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRELA BODUSZEK2004-08-20 do dziś
2. ImionaANNA URSZULA2004-08-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-08-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2004-08-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-08-20 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy151 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI2004-08-20 do dziś
245 BUDOWNICTWO2004-08-20 do dziś
370 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI2004-08-20 do dziś
472 INFORMATYKA2004-08-20 do dziś
552 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2004-08-20 do dziś
674 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA POZOSTAŁA, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI PRAWNICZEJ, DZIAŁALNOŚCI RACHUNKOWO-KSIĘGOWEJ ORAZ DZIAŁALNOŚCI DETEKTYWISTYCZNEJ I OCHRONIARSKIEJ2004-08-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 22.11.2007 okres ROK 20062007-12-05 do dziś
2data złożenia 19.03.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-03-19 do dziś
3data złożenia 19.03.2019 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112019-03-19 do dziś
4data złożenia 19.03.2019 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122019-03-19 do dziś
5data złożenia 19.03.2019 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132019-03-19 do dziś
6data złożenia 19.03.2019 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-03-19 do dziś
7data złożenia 21.03.2019 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-03-21 do dziś
8data złożenia 21.03.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-21 do dziś
9data złożenia 25.06.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-06-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1ROK 20062007-12-05 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-06-25 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1ROK 20062007-12-05 do dziś
2OD 01.01.2011 DO 31.12.20112019-03-19 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-06-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów