„DOBGÓR” DOBOSZ & GÓRNIAK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-05-17 godz. 10:56:31
Numer KRS: 0000215093
Numer REGON: 010715524
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-08-18
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2020-09-10
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/31375/20/649]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2004-08-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„DOBGÓR” DOBOSZ & GÓRNIAK SPÓŁKA JAWNA2004-08-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-08-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-08-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PIASECZYŃSKI gmina PIASECZNO miejscowość PIASECZNO2004-08-18 do dziś
2. Adresulica TOWAROWA nr domu 21 kod pocztowy 05-500 poczta PIASECZNO 2004-08-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki122.07.20042004-08-18 do dziś
203.12.2019R. ZMIANA § 8 13.01.2020R. ZMIANA § 52020-09-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-08-18 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2004-08-18 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePROWADZENIE PRZEDSIĘBIORSTWA WIĘKSZYCH ROZMIARÓW SPÓŁKA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA NA PODSTAWIE ART. 26 PAR. 4 KSH SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ PRZEKSZTAŁCENIA DOKONANO NA PODSTAWIE SPORZĄDZENIA ANEKSU Z DNIA 22.07.2004 DO UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ Z DNIA 10.08.1993 ORGANEM DECYDUJĄCYM O PRZEKSZTAŁCENIU BYLI WSPÓLNICY: 1) ANDRZEJ GÓRNIAK PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWO PRODUKCYJNE SPÓŁKA CYWILNA „DOGBÓR” WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ BURMISTRZA GMINY PIASECZNO POD NR 11429 2) WOJCIECH DOBOSZ PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWO PRODUKCYJNE SPÓŁKA CYWILNA „DOGBÓR” WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ BURMISTRZA GMINY PIASECZNO POD NR 114282004-08-18 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOBOSZ2004-08-18 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2004-08-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-08-18 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2004-08-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2004-08-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2004-08-18 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2004-08-18 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGÓRNIAK2004-08-18 do dziś
2. ImionaANDRZEJ MAREK2004-08-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-08-18 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2004-08-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2004-08-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2004-08-18 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2004-08-18 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2004-08-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI2004-08-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOBOSZ2004-08-18 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2004-08-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-08-18 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGÓRNIAK2004-08-18 do dziś
2. ImionaANDRZEJ MAREK2004-08-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-08-18 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2020-09-10 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy138 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2020-09-10 do dziś
238 12 Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH2020-09-10 do dziś
338 31 Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH2020-09-10 do dziś
438 32 Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH2020-09-10 do dziś
546 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2020-09-10 do dziś
647 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2020-09-10 do dziś
749 20 Z TRANSPORT KOLEJOWY TOWARÓW2020-09-10 do dziś
849 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2020-09-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2011 DO 31.12.20112017-11-06 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-06 do dziś
3OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-01-18 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-01-18 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-01-18 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-01-18 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-20 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów