„DOLNOŚLĄSKA FUNDACJA OCIEMNIAŁYCH ŻOŁNIERZY RP”

Stan na dzień 2021-05-13 godz. 11:04:37
Numer KRS: 0000214742
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-09-06
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2004-09-06
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/8349/4/776]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjifundacja2004-09-06 do dziś
2. Numer REGON\NIP9320399572004-09-06 do dziś
3. Nazwa„DOLNOŚLĄSKA FUNDACJA OCIEMNIAŁYCH ŻOŁNIERZY RP”2004-09-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR FUNDACJI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY WYDZIAŁ XVI GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 57062004-09-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?TAK2004-09-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2004-09-06 do dziś
2. Adresulica PRETFICZA nr domu 28 kod pocztowy 53-407 poczta WROCŁAW 2004-09-06 do dziś
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu11) 01.12.1998 R. USTANOWIENIE STATUTU. 2) 18.06.2004 R. PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU FUNDACJI.2004-09-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaNIEOZNACZONY2004-09-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
1. Nazwa organuMINISTER OBRONY NARODOWEJ.2004-09-06 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD FUNDACJI2004-09-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI W IMIENIU FUNDACJI SKŁADAJĄ CO NAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU.2004-09-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRZYSZCZUK2004-09-06 do dziś
2. ImionaEDWARD2004-09-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-09-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2004-09-06 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRZYWIŃSKA2004-09-06 do dziś
2. ImionaTERESA2004-09-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-09-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES2004-09-06 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚWIDEREK2004-09-06 do dziś
2. ImionaEDMUND2004-09-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-09-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES2004-09-06 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA FUNDACJI2004-09-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRZYWIŃSKI2004-09-06 do dziś
2. ImionaKAZIMIERZ2004-09-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-09-06 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPODGÓRSKI2004-09-06 do dziś
2. ImionaFRANCISZEK2004-09-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-09-06 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaLICHTEROWICZ2004-09-06 do dziś
2. ImionaJANUSZ2004-09-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-09-06 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTARUSZKIEWICZ2004-09-06 do dziś
2. ImionaANTONI2004-09-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-09-06 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARTYŃSKI2004-09-06 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2004-09-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-09-06 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego: Nieodpłatna działalność statutowa
2. Nieodpłatna działalność statutowa191 33 Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ CZŁONKÓW I PODOPIECZNYCH ZW. OCIEMNIAŁYCH ŻOŁNIERZY RP.2004-09-06 do dziś
291 33 Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA. POMOC WDOWOM, RODZINOM PO INWALIDACH WOJENNYCH.2004-09-06 do dziś
391 33 Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA. POMOC MATERIALNA I FINANSOWA DLA OSAMOTNIONYCH WDÓW PO INWALIDACH WOJENNYCH.2004-09-06 do dziś
491 33 Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA. WSPIERANIE WŁAŚCIWYCH FORM I SPOSOBÓW REHABILITACJI.2004-09-06 do dziś
591 33 Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA. ORGANIZOWANIE SPOTKAŃ OKOLICZNOŚCIOWYCH (NP. JUBILEUSZE).2004-09-06 do dziś
691 33 Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA. POMOC FINANSOWA NA ORGANIZACJĘ WYCIECZEK DLA CZŁONKÓW ZOŻRP.2004-09-06 do dziś
791 33 Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA. ORGANIZOWANIE POMOCY OPIEKUŃCZEJ, ZDROWOTNEJ OCIEMNIAŁYM ŻOŁNIERZOM I ICH RODZINOM.2004-09-06 do dziś
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów