ENERBIO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000214636
Numer REGON: 356862674
Numer NIP: 6762280231
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-08-10
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2022-05-13
Sygnatura akt[RDF/380908/22/682]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-08-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENERBIO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-08-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-08-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-08-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2004-08-10 do dziś
2. Adresulica FELICJANEK nr domu 27 nr lokalu 9 kod pocztowy 31-103 poczta KRAKÓW 2004-08-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI -AKT NOTARIALNY REP 6394/2004 SPORZĄDZONY W DNIU 27 LIPCA 2004 ROKU PRZEZ NOTARIUSZA KATARZYNĘ KRESEK URBANIAK PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W KRAKOWIE RYNEK GŁÓWNY 30.2004-08-10 do dziś
219.07.2016R. NOTARIUSZ KATARZYNA KRESEK-URBANIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 4942/2016 ZMIANA: PKT 6.2016-08-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-08-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-08-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMASIERO2004-08-10 do dziś
2. ImionaMARCO2004-08-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 1.000 (TYSIĄC) UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 50.000 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH2004-08-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2004-08-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2004-08-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-08-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU LUB DWÓCH WSPÓŁDZIAŁAJĄCYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.2004-08-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMASIERO2004-08-10 do dziś
2. ImionaMARCO2004-08-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2004-08-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-08-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy116 21 Z PRODUKCJA ARKUSZY FORNIROWYCH I PŁYT WYKONANYCH NA BAZIE DREWNA2016-08-25 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy116 10 Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH2016-08-25 do dziś
202 20 Z POZYSKIWANIE DREWNA2016-08-25 do dziś
316 22 Z PRODUKCJA GOTOWYCH PARKIETÓW PODŁOGOWYCH2016-08-25 do dziś
416 23 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA2016-08-25 do dziś
516 24 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH2016-08-25 do dziś
616 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA; PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2016-08-25 do dziś
746 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2016-08-25 do dziś
846 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2016-08-25 do dziś
974 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2016-08-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.07.2006 okres 01.10.2004 -31.12.20052006-07-17 do dziś
2data złożenia 17.07.2007 okres 01.01.2006 31.12.20062007-08-06 do dziś
3data złożenia 13.08.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-26 do dziś
4data złożenia 05.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-06-10 do dziś
5data złożenia 25.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-11-19 do dziś
6data złożenia 07.07.2010 okres 01.01.2010-31.12.20102011-07-15 do dziś
7data złożenia 14.05.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-01 do dziś
8data złożenia 06.06.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-06-20 do dziś
9data złożenia 14.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-28 do dziś
10data złożenia 17.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-07 do dziś
11data złożenia 06.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-20 do dziś
12data złożenia 26.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-10 do dziś
13data złożenia 01.03.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-12 do dziś
14data złożenia 24.02.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-05 do dziś
15data złożenia 31.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-23 do dziś
16data złożenia 15.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-23 do dziś
17data złożenia 13.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.10.2004 -31.12.20052006-07-17 do dziś
201.01.2006 31.12.20062007-08-06 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-26 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-06-10 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-11-19 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-07-15 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-01 do dziś
801.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-06-20 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-28 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-07 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-20 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-10 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-12 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-05 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-23 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-26 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082009-06-10 do dziś
301.01.2010-31.12.20102011-07-15 do dziś
401.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-01 do dziś
501.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-06-20 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-28 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-07 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów