ENCOURAGING ENTERPRISE. FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000214422
Numer REGON: 356860959
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-08-10
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2019-07-12
Sygnatura akt[RDF/158911/19/195]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjifundacja2004-08-10 do dziś
3. NazwaENCOURAGING ENTERPRISE. FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI2004-08-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-08-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-08-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2004-08-10 do dziś
2. Adresulica STACHOWICZA nr domu 6 nr lokalu 3 kod pocztowy 30-103 poczta KRAKÓW 2004-08-10 do dziś
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu131.05.2004 07.07.2004 R. -ZM: § 12 (DOD. UST. 4)2004-08-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaNIEOZNACZONY2004-08-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
1. Nazwa organuMINISTER EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU2004-08-10 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD FUNDACJI2004-08-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI SKŁADAJĄ PREZES ZARZĄDU I INNY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE. W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH ZATRUDNIENIA PRACOWNIKÓW ORAZ W SPRAWACH NIE ZWIĄZANYCH Z ZACIĄGANIEM ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH POWYŻEJ 500 (PIĘĆSET) ZŁOTYCH -OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI MOŻE SKŁADAĆ JEDNOOSOBOWO PREZES FUNDACJI.2004-08-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDESKUR2004-08-10 do dziś
2. ImionaJAN ANDRZEJ2004-08-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-08-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2004-08-10 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUBIŃSKA2004-08-10 do dziś
2. ImionaELŻBIETA ANIELA2004-08-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-08-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2004-08-10 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOOHANG2004-08-10 do dziś
2. ImionaALEX2004-08-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2004-08-10 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA FUNDACJI2004-08-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIDLAK2004-08-10 do dziś
2. ImionaFREDERIC WALTER2004-08-10 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy173 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE2004-08-10 do dziś
274 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2004-08-10 do dziś
380 42 B KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2004-08-10 do dziś
492 31 G ARTYSTYCZNA I LITERACKA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2004-08-10 do dziś
522 1 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2004-08-10 do dziś
672 INFORMATYKA I DZIAŁALNOŚĆ POKREWNA2004-08-10 do dziś
792 6 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2004-08-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.02.2013 okres 01.01.2005 - 31.12.20052013-09-05 do dziś
2data złożenia 07.02.2013 okres 01.01.2006 - 31.12.20062013-09-05 do dziś
3data złożenia 07.02.2013 okres 01.01.2007 - 31.12.20072013-09-05 do dziś
4data złożenia 07.02.2013 okres 01.01.2008 - 31.12.20082013-09-05 do dziś
5data złożenia 07.02.2013 okres 01.01.2009 - 31.12.20092013-09-05 do dziś
6data złożenia 07.02.2013 okres 01.01.2010 - 31.12.20102013-09-05 do dziś
7data złożenia 07.02.2013 okres 01.01.2011 - 31.12.20112013-09-05 do dziś
8data złożenia 06.07.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-07-28 do dziś
9data złożenia 06.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-28 do dziś
10data złożenia 09.03.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-03-14 do dziś
11data złożenia 09.03.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-14 do dziś
12data złożenia 09.03.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-14 do dziś
13data złożenia 06.07.2015 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-05-18 do dziś
14data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 - 31.12.20052013-09-05 do dziś
201.01.2006 - 31.12.20062013-09-05 do dziś
301.01.2007 - 31.12.20072013-09-05 do dziś
401.01.2008 - 31.12.20082013-09-05 do dziś
501.01.2009 - 31.12.20092013-09-05 do dziś
601.01.2010 - 31.12.20102013-09-05 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112013-09-05 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-07-28 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-28 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-03-14 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-14 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-14 do dziś
13OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-05-18 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów