STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH SOLD W KRAKOWIE

Stan na dzień 2021-01-15 godz. 11:54:31
Numer KRS: 0000213995
Numer REGON: 356888656
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-08-02
Ostatni wpis Nr wpisu3Data dokonania wpisu2016-08-05
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/21680/16/278]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjistowarzyszenie2004-08-02 do dziś
3. NazwaSTOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH SOLD W KRAKOWIE2004-08-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-08-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-08-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2004-08-02 do dziś
2. Adresulica BRZASK nr domu 49 kod pocztowy 30-381 poczta KRAKÓW 2004-08-02 do dziś
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu116.02.2004 R.; 16.07.2004 R. -ZMIANA § 8 PKT L, § 9, § 10 UST. 2 I UST. 3, § 11, § 15, § 18, § 21, § 26, § 30 I § 38; WYKREŚLENIE PKT 11 Z § 27; ZMIANA OZNACZENIA PKT 12 W § 272004-08-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaNIEOZNACZONY2004-08-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Komitet założycielski
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
1. Nazwa organuPREZYDENT MIASTA KRAKOWA2004-08-02 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-08-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE2004-08-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRODAK2004-08-02 do dziś
2. ImionaRYSZARD2004-08-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-08-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2004-08-02 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOŚCIELNY2004-08-02 do dziś
2. ImionaIRENEUSZ2004-08-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-08-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK2004-08-02 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOSTRZEWSKI2004-08-02 do dziś
2. ImionaJAN2004-08-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-08-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES2004-08-02 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUĆMIERCZYK2004-08-02 do dziś
2. ImionaBOGUSŁAWA2004-08-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-08-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymSEKRETARZ2004-08-02 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁUCZECKA2004-08-02 do dziś
2. ImionaEWA2004-08-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-08-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymSKARBNIK2004-08-02 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuKOMISJA REWIZYJNA2004-08-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOCENIAK2004-08-02 do dziś
2. ImionaJÓZEF2004-08-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-08-02 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZPICZAKOWSKI2004-08-02 do dziś
2. ImionaRYSZARD2004-08-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-08-02 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKANIA2004-08-02 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2004-08-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-08-02 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy174 40 Z REKLAMA2004-08-02 do dziś
292 32 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH.2004-08-02 do dziś
392 31 F DZIAŁALNOŚĆ DOMÓW I OŚRODKÓW KULTURY.2004-08-02 do dziś
474 70 Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW.2004-08-02 do dziś
560 21 A TRANSPORT PASAŻERSKI MIEJSKI2004-08-02 do dziś
674 84 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA.2004-08-02 do dziś
790 00 C USŁUGI SANITARNE I POKREWNE.2004-08-02 do dziś
893 04 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ.2004-08-02 do dziś
993 05 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA.2004-08-02 do dziś
1085 32 C PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE.2004-08-02 do dziś
1185 31 OPIEKA WYCHOWAWCZA I SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM.2004-08-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.05.2016 okres OD 01.01.2009 DO 31.12.20092016-08-05 do dziś
2data złożenia 17.05.2016 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102016-08-05 do dziś
3data złożenia 17.05.2016 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112016-08-05 do dziś
4data złożenia 17.05.2016 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-08-05 do dziś
5data złożenia 17.05.2016 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-08-05 do dziś
6data złożenia 17.05.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-08-05 do dziś
7data złożenia 17.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2009 DO 31.12.20092016-08-05 do dziś
2OD 01.01.2010 DO 31.12.20102016-08-05 do dziś
3OD 01.01.2011 DO 31.12.20112016-08-05 do dziś
4OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-08-05 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-08-05 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-08-05 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-05 do dziś
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów