SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „LOKUM”

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000213580
Numer REGON: 001244046
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-07-27
Ostatni wpis Nr wpisu29Data dokonania wpisu2022-07-13
Sygnatura akt[RDF/405997/22/242]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-07-27 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 001244046 NIP 83700001082009-04-16 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „LOKUM”2004-07-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W SKIERNIEWICACH V WYDZIAŁ SĄDU GOSPODARCZEGO nr w rejestrze ARS 2412004-07-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-07-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-07-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat SOCHACZEWSKI gmina SOCHACZEW miejscowość SOCHACZEW2004-07-27 do dziś
2. Adresulica 1 MAJA nr domu 4 kod pocztowy 96-500 poczta SOCHACZEW 2004-07-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu129.04.1985 R. 12.12.2003 R. UCHWALONO ZNOWELIZOWANĄ WERSJĘ STATUTU STANOWIĄCĄ TEKST JEDNOLITY OPRÓCZ PAR. 32 PKT 5 ZAPIS DOTYCZĄCY ODWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ2004-07-27 do dziś
2DATA ZMIANY STATURU: 22.02.2008 R. -UCHYLONO DOTYCHCZASOWE BRZMIENIE STATUTU I PRZYJĘTO JEGO NOWE BRZMIENIE.2009-04-16 do dziś
329.06.2018R. - USTALONO NOWE BRZMIENIE STATUTU2019-06-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-07-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-07-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ CO NAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCIK2004-07-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoCIURA2005-11-07 do dziś
2. ImionaMAREK MIECZYSŁAW2005-11-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-11-07 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2005-11-07 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-11-07 do dziś
21. NazwiskoKAMIŃSKI2004-07-27 do dziś
2. ImionaROBERT DARIUSZ2004-07-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-07-27 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2004-07-27 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-07-27 do dziś
31. NazwiskoGAŁUSZEWSKI2004-07-27 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR MAREK2004-07-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-07-27 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2004-07-27 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-07-27 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-07-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJACZYŃSKA2007-04-19 do dziś
2. ImionaMARIA2007-04-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-04-19 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaRADWAŃSKI2007-04-19 do dziś
2. ImionaMAREK2007-04-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-04-19 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIECZOREK2004-07-27 do dziś
2. ImionaWITOLD2004-07-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-07-27 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZWARC2004-07-27 do dziś
2. ImionaKONRAD PAWEŁ2004-07-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-07-27 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaKMIECIK2004-07-27 do dziś
2. ImionaJANUSZ WIKTOR2004-07-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-07-27 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2009-04-16 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2019-06-28 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2019-06-28 do dziś
241 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2019-06-28 do dziś
341 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2019-06-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 27.07.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-08-10 do dziś
2data złożenia 16.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-09-11 do dziś
3data złożenia 15.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-25 do dziś
4data złożenia 12.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-18 do dziś
5data złożenia 12.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-09-04 do dziś
6data złożenia 12.07.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-08-21 do dziś
7data złożenia 14.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-26 do dziś
8data złożenia 09.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-01 do dziś
9data złożenia 20.12.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-30 do dziś
10data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-25 do dziś
11data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
12data złożenia 09.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
13data złożenia 20.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-20 do dziś
14data złożenia 11.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-11 do dziś
15data złożenia 13.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2006-31.12.20062007-08-10 do dziś
201.01.2007 -31.12.20072008-09-11 do dziś
301.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-25 do dziś
401.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-18 do dziś
501.01.2011 - 31.12.20112012-09-04 do dziś
601.01.2012-31.12.20122013-08-21 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-26 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-01 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-30 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-25 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
13OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-13 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-07-13 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-07-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2006-31.12.20062007-08-10 do dziś
201.01.2007 -31.12.20072008-09-11 do dziś
301.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-25 do dziś
401.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-18 do dziś
501.01.2011 - 31.12.20112012-09-04 do dziś
601.01.2012-31.12.20122013-08-21 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-26 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-01 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-30 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-25 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
12OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-13 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-07-13 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-07-13 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów