WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „PERSPEKTYWA”

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000213402
Numer REGON: 001303369
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-07-23
Ostatni wpis Nr wpisu34Data dokonania wpisu2022-06-07
Sygnatura akt[RDF/386853/22/152]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-07-23 do dziś
2. Numer REGON\NIP0013033692004-07-23 do dziś
3. NazwaWŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „PERSPEKTYWA”2008-02-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W SKIERNIEWICACH nr w rejestrze 2542004-07-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-07-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-07-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat SKIERNIEWICKI gmina SKIERNIEWICE miejscowość SKIERNIEWICE2004-07-23 do dziś
2. Adresulica KOPERNIKA nr domu 17 kod pocztowy 96- 100 poczta SKIERNIEWICE 2004-07-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1STATUT SPÓŁDZIELNI Z 25.09.1995 R,2004-07-23 do dziś
2UCHWAŁA NR 6/2007 WALNEGO ZGROMADZENIA Z DN. 30.11.2007 R. § 1 DO § 90 SKREŚLA SIĘ § 1 DO § 145 USTALA NOWE BRZMIENIE.2008-02-22 do dziś
3UCHWAŁA WZ NR 6/2012 Z DNIA 27.04.2012 R., ZMIANA § 133 UST. 2, § 56 UST. 2.2012-06-20 do dziś
4UCHWAŁA NR 6/2018 WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 27.04.2018 R. - UCHWALONO NOWE BRZMIENIE STATUTU.2018-09-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-07-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-07-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK).2004-07-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoSZAŁWIŃSKI2008-11-07 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW MARIAN2008-11-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2008-11-07 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2008-11-07 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-11-07 do dziś
21. NazwiskoSZAŁWIŃSKI2004-07-23 do dziś
2. ImionaROMAN2004-07-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-07-23 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2004-07-23 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-07-23 do dziś
31. NazwiskoWIETESKA2004-07-23 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2004-07-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-07-23 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2004-07-23 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-07-23 do dziś
41. NazwiskoPAUL2004-07-23 do dziś
2. ImionaRYSZARD2004-07-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-07-23 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2018-09-28 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2004-07-23 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-07-23 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-07-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGÓRAJ2020-10-12 do dziś
2. ImionaJAN WIESŁAW2020-10-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-12 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIŃKOWSKI2020-10-12 do dziś
2. ImionaPIOTR2020-10-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-12 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSYPUŁA2020-10-12 do dziś
2. ImionaBOŻENA2020-10-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-12 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLEJNICZAK2020-10-12 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2020-10-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-12 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2018-09-28 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2018-09-28 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2018-09-28 do dziś
368 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2018-09-28 do dziś
441 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2018-09-28 do dziś
541 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2018-09-28 do dziś
681 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2018-09-28 do dziś
781 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2018-09-28 do dziś
885 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2018-09-28 do dziś
990 04 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH2018-09-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 25.07.2006 okres 01.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-09-20 do dziś
2data złożenia 11.07.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-20 do dziś
3data złożenia 24.07.2008 okres 01.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-08-22 do dziś
4data złożenia 24.06.2009 okres 01.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-07-15 do dziś
5data złożenia 07.07.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-07-30 do dziś
6data złożenia 12.05.2011 okres 01.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-05-26 do dziś
7data złożenia 04.06.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-06-20 do dziś
8data złożenia 08.05.2013 okres 01.01.2012 R.-31.12.2012 R.2013-07-02 do dziś
9data złożenia 12.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-20 do dziś
10data złożenia 13.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-19 do dziś
11data złożenia 09.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-24 do dziś
12data złożenia 20.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-08 do dziś
13data złożenia 11.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-12 do dziś
14data złożenia 10.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-10 do dziś
15data złożenia 10.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-10 do dziś
16data złożenia 02.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-02 do dziś
17data złożenia 07.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-09-20 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-20 do dziś
301.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-07-15 do dziś
401.01.2009-31.12.20092010-07-30 do dziś
501.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-05-26 do dziś
601.01.2011-31.12.20112012-06-20 do dziś
701.01.2012 R.-31.12.2012 R.2013-07-02 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-20 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-19 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-24 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-08 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-12 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-10 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-10 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-02 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-20 do dziś
201.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-08-22 do dziś
301.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-07-15 do dziś
401.01.2009-31.12.20092010-07-30 do dziś
501.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-05-26 do dziś
601.01.2011-31.12.20112012-06-20 do dziś
701.01.2012 R.-31.12.2012 R.2013-07-02 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-20 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-19 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-24 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-08 do dziś
1201.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-10-19 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-12 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-10 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-10 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-02 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-07 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów