„TAMAL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-16 godz. 08:03:19
Numer KRS: 0000213041
Numer REGON: 015781514
Numer NIP: 5252306468
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-07-19
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2023-07-11
Sygnatura akt[RDF/532531/23/120]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-07-19 do dziś
2. Numer REGON\NIP0157815142005-01-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„TAMAL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-07-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-07-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-07-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-04-04 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. STEFANA JARACZA nr domu 6 nr lokalu 4 kod pocztowy 00-378 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2016-04-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z 30-06-2004 R. ASESOR NOTARIALNY MARIUSZ BIAŁECKI, ZASTĘPCA NOTARIUSZA ROBERTA BŁASZCZAKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REPERTORIUM A NR 17350/2004.2004-07-19 do dziś
205.03.2014 R., REP. A NR 1360/2014, KANCELARIA NOTARIALNA BARTOSZ WALENDA, KANCELARIA NOTARIALNA 01-010 WARSZAWA UL. NOWOLIPKI 27B LOK. 3; ZMIANA UMOWY SPÓŁKI: § 7 UST. 1, § 8 UST. 4, § 11A DODANY, § 17 UST. 1.2014-05-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-07-19 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-07-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKARBOWIAK2004-07-19 do dziś
2. ImionaMACIEJ ANDRZEJ2004-07-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-07-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁOTYCH2014-05-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2010-09-14 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOŻARSKA KARBOWIAK2014-05-09 do dziś
2. ImionaBOGUMIŁA JUSTYNA2014-05-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-05-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁOTYCH2014-05-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-05-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2004-07-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2004-07-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZARZĄD PROWADZI SPRAWY SPÓŁKI, REPREZENTUJE SPÓŁKĘ W SĄDACH I POZA NIMI. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2004-07-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKARBOWIAK2004-07-19 do dziś
2. ImionaMACIEJ ANDRZEJ2004-07-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-07-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2004-07-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-07-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy185 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2014-05-09 do dziś
269 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2014-05-09 do dziś
385 59 A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH2014-05-09 do dziś
485 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2014-05-09 do dziś
566 21 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM PONIESIONYCH STRAT2014-05-09 do dziś
666 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2014-05-09 do dziś
770 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2014-05-09 do dziś
870 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2014-05-09 do dziś
974 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-05-09 do dziś
1066 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH2016-04-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.09.2007 okres 01.01.2005 -31.12.20052007-09-26 do dziś
2data złożenia 04.09.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-09-26 do dziś
3data złożenia 07.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-08-21 do dziś
4data złożenia 06.07.2009 okres 2008 R.2009-07-17 do dziś
5data złożenia 05.08.2013 okres 20092013-08-27 do dziś
6data złożenia 05.08.2013 okres 20102013-08-27 do dziś
7data złożenia 05.08.2013 okres 20112013-08-27 do dziś
8data złożenia 05.08.2013 okres 20122013-08-27 do dziś
9data złożenia 22.02.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-26 do dziś
10data złożenia 27.11.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-12-14 do dziś
11data złożenia 27.11.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-14 do dziś
12data złożenia 16.11.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-16 do dziś
13data złożenia 26.01.2021 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-01-26 do dziś
14data złożenia 26.01.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-01-26 do dziś
15data złożenia 28.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-28 do dziś
16data złożenia 30.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
17data złożenia 10.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052007-09-26 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-09-26 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-08-21 do dziś
42008 R.2009-07-17 do dziś
520092013-08-27 do dziś
620102013-08-27 do dziś
720112013-08-27 do dziś
820122013-08-27 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-26 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-12-14 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-14 do dziś
12OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
13OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.12.20052007-09-26 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-09-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów