DOCTOR JAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-14 godz. 12:06:08
Numer KRS: 0000212984
Numer REGON: 356852776
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-07-16
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2020-10-20
Sygnatura akt[RDF/266594/20/214]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-07-16 do dziś
2. Numer REGON\NIP3568527762004-09-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOCTOR JAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-07-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-07-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-07-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2004-07-16 do dziś
2. Adresulica OS. BOHATERÓW WRZEŚNIA nr domu 1 nr lokalu 4/G/2D kod pocztowy 31-620 poczta KRAKÓW 2004-07-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki123 CZERWCA 2004 ROKU PRZED NOTARIUSZEM MARIĄ KWIECIŃSKĄSTYBEL, PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W KRAKOWIE, PRZY UL. KRÓLEWSKIEJ 72004-07-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-07-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-07-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAJ2004-09-24 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF JAN2004-09-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-09-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 902 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45100 ZŁ2004-09-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-09-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2004-07-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport113200,00 PLN2004-07-16 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-07-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO-PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT-SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU GDY ZARZĄD LICZY WIĘCEJ NIŻ JEDNĄ OSOBĘ, SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWAJ INNI CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM2004-07-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFABIAŃCZYK MAJ2004-09-24 do dziś
2. ImionaELŻBIETA RENATA2004-09-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-09-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2004-09-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-09-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoMAJ2004-07-16 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF JAN2004-07-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-07-16 do dziś
4. Rodzaj prokuryODDZIELNA2004-07-16 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy130 02 Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I POZOSTAŁYCH URZĄDZEŃ DO PRZETWARZANIA INFORMACJI2004-07-16 do dziś
285 14 D POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCHRONĄ ZDROWIA LUDZKIEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA.2004-07-16 do dziś
385 32 C PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE.2004-07-16 do dziś
492 31 E DZIAŁALNOŚĆ GALERII I OŚRODKÓW WYSTAWIENNICZYCH2004-07-16 do dziś
532 20 A PRODUKCJA URZĄDZEŃ TELEWIZYJNYCH I RADIOWYCH ORAZ APARATÓW DLA TELEFONII I TELEGRAFII PRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ.2004-07-16 do dziś
632 20 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI NADAJNIKÓW TELEWIZYJNYCH I RADIOWYCH2004-07-16 do dziś
772 INFORMATYKA2004-07-16 do dziś
873 NAUKA.2004-07-16 do dziś
974 14 A 1DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2004-07-16 do dziś
1074 14 B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2004-07-16 do dziś
1185 12 Z PRAKTYKA LEKARSKA2004-07-16 do dziś
1285 14 A DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA.2004-07-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 15.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-08-11 do dziś
2data złożenia 17.07.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-04 do dziś
3data złożenia 04.09.2007 okres 2006 R.2007-09-14 do dziś
4data złożenia 02.10.2009 okres 2008 ROK2009-10-13 do dziś
5data złożenia 02.10.2009 okres 2007 ROK2009-10-13 do dziś
6data złożenia 21.12.2010 okres 20092010-12-31 do dziś
7data złożenia 29.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-25 do dziś
8data złożenia 05.08.2015 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-11-09 do dziś
9data złożenia 05.08.2015 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-11-09 do dziś
10data złożenia 05.08.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-11-09 do dziś
11data złożenia 05.08.2015 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102015-11-09 do dziś
12data złożenia 20.12.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-12-20 do dziś
13data złożenia 20.12.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-12-20 do dziś
14data złożenia 30.07.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-31 do dziś
15data złożenia 20.10.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-10-20 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta12008 ROK2009-10-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-04 do dziś
22006 R.2007-09-14 do dziś
32007 ROK2009-10-13 do dziś
420092010-12-31 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-25 do dziś
6OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-11-09 do dziś
7OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-11-09 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-11-09 do dziś
9OD 01.01.2010 DO 31.12.20102015-11-09 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-12-20 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-12-20 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-31 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-10-20 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-08-11 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-04 do dziś
32006 R.2007-09-14 do dziś
42008 ROK2009-10-13 do dziś
52007 ROK2009-10-13 do dziś
620092010-12-31 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-25 do dziś
8OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-11-09 do dziś
9OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-11-09 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-11-09 do dziś
11OD 01.01.2010 DO 31.12.20102015-11-09 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-12-20 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-12-20 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-31 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-10-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów