FIRMA „FOX” J. KAROLIK - SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000212902
Numer REGON: 272729010
Numer NIP: 6481010103
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-07-15
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2022-04-07
Sygnatura akt[RDF/375501/22/710]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2004-07-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA „FOX” J. KAROLIK - SPÓŁKA JAWNA2019-03-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-07-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-07-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. ZABRZE gmina M. ZABRZE miejscowość ZABRZE2004-07-15 do dziś
2. Adresulica GDAŃSKA nr domu 21 B kod pocztowy 41-800 poczta ZABRZE 2004-07-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki101.01.2004 R.2004-07-15 do dziś
230.12.2008 R. ZMIENIONO: PAR. 6; PAR. 7; PAR. 10; PAR. 112009-03-16 do dziś
301.04.2013 R. - ZMIENIONO §§: 2, 7, 9-112013-06-20 do dziś
427.12.2018 R. - ZMIENIONO: §2, §7, §9, §10, §112019-03-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-07-15 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2004-07-15 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ „FOX” SPÓŁKA CYWILNA I.J.S.KAROLIK W SPÓŁKĘ JAWNĄ POD NAZWĄ: FIRMA „FOX” J.KAROLIK SPÓŁKA JAWNA NA PODSTAWIE ART. 26 PAR. 4 KSH UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 01.01.2004 R.2004-07-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firma„FOX” SPÓŁKA CYWILNA I.J.S.KAROLIK2004-07-15 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2004-07-15 do dziś
3. Numer w rejestrze1350/01, 1348/01, 1349/012004-07-15 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrPREZYDENT MIASTA ZABRZE2004-07-15 do dziś
5. Numer REGON2727290102004-07-15 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2004-07-15 do dziś
2
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2004-07-15 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAROLIK2013-06-20 do dziś
2. ImionaSTANISŁAWA2013-06-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-06-20 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2013-06-20 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2013-06-20 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2013-06-20 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAROLIK2019-03-19 do dziś
2. ImionaJACEK KRZYSZTOF2019-03-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-19 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-03-19 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-03-19 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-03-19 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-03-19 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2004-07-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI UPOWAŻNIENI SĄ: - JACEK KAROLIK - STANISŁAWA KAROLIK2019-03-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAROLIK2019-03-19 do dziś
2. ImionaJACEK KRZYSZTOF2019-03-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-19 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAROLIK2013-06-20 do dziś
2. ImionaSTANISŁAWA2013-06-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-06-20 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-03-16 do dziś
256 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2009-03-16 do dziś
347 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-03-16 do dziś
447 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-03-16 do dziś
547 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2009-03-16 do dziś
647 21 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-03-16 do dziś
747 22 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-03-16 do dziś
847 26 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-04-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy192 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI2018-04-13 do dziś
247 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-04-13 do dziś
7. #NA#1POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2004-07-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2005 DO 31.12.20052020-01-23 do dziś
2OD 01.01.2004 DO 31.12.20042020-09-25 do dziś
3OD 01.01.2006 DO 31.12.20062020-09-25 do dziś
4OD 01.01.2007 DO 31.12.20072020-09-27 do dziś
5OD 01.01.2008 DO 31.12.20082020-09-27 do dziś
6OD 01.01.2009 DO 31.12.20092020-09-27 do dziś
7OD 01.01.2010 DO 31.12.20102020-09-27 do dziś
8OD 01.01.2011 DO 31.12.20112020-09-27 do dziś
9OD 01.01.2012 DO 31.12.20122020-09-27 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132020-09-27 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142020-09-27 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152020-09-27 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162020-09-27 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-09-27 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-09-27 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-27 do dziś
17OD 01.02.2020 DO 31.12.20202022-04-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów