„INT-TRANS” SPÓŁKA JAWNA BOGDAN BŁASZCZOK, JÓZEF BŁASZCZOK

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000212810
Numer REGON: 272466182
Numer NIP: 6391003418
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-09-29
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2023-01-11
Sygnatura akt[RDF/465122/23/785]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2004-09-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„INT-TRANS” SPÓŁKA JAWNA BOGDAN BŁASZCZOK, JÓZEF BŁASZCZOK2004-09-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-09-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-09-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat RACIBORSKI gmina RACIBÓRZ miejscowość RACIBÓRZ2004-09-29 do dziś
2. Adresmiejscowość RACIBÓRZ ulica ZAKŁADOWA nr domu 2 kod pocztowy 47-400 poczta RACIBÓRZ kraj POLSKA 2013-06-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki102.01.2004 R.2004-09-29 do dziś
225.10.2010 R. ZMIENIONO: PAR. 82010-12-17 do dziś
315.03.2013 R. ZMIENIONO: § 6; § 82013-06-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-09-29 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2004-09-29 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleW DNIU 05.12.2003 R. NA POSIEDZENIU WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI, WSPÓLNICY BOGDAN BŁASZCZOK I JÓZEF BŁASZCZOK PODJĘLI UCHWAŁĘ NR 1/2003 O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI CYWILNEJ NA SPÓŁKĘ JAWNĄ W TRYBIE ART. 26 PAR. 4 KSH2004-09-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firma„INT-TRANS” SPÓŁKA CYWILNA BOGDAN BŁASZCZOK, JÓZEF BŁASZCZOK2004-09-29 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2004-09-29 do dziś
3. Numer w rejestrzeZ/8811/2001; Z/8812/20012004-09-29 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrURZĄD MIASTA RACIBÓRZ2004-09-29 do dziś
5. Numer REGON2724661822004-09-29 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBŁASZCZOK2004-09-29 do dziś
2. ImionaBOGDAN ANDRZEJ2004-09-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-09-29 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2004-09-29 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2004-09-29 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBŁASZCZOK2004-09-29 do dziś
2. ImionaJÓZEF STANISŁAW2004-09-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-09-29 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2004-09-29 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2004-09-29 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2004-09-29 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2004-09-29 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2004-09-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuWSPÓLNIK JEDNOOSOBOWO2010-12-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBŁASZCZOK2004-09-29 do dziś
2. ImionaJÓZEF STANISŁAW2004-09-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-09-29 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBŁASZCZOK2013-06-03 do dziś
2. ImionaBOGDAN ANDRZEJ2013-06-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-06-03 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy160 24 B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI I SPEDYCJA2004-09-29 do dziś
245 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2013-06-03 do dziś
345 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2013-06-03 do dziś
447 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2013-06-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-21 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-23 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-01 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-01 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-02-22 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
7OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-01-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów