FIRMA HANDLOWA „JAROM” JACEK STARZAK, ROMAN ZAJĄC SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000212789
Numer REGON: 276195811
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-07-30
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2023-03-08
Sygnatura akt[RDF/471478/23/674]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2004-07-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA „JAROM” JACEK STARZAK, ROMAN ZAJĄC SPÓŁKA JAWNA2004-07-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-07-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-07-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat MIKOŁOWSKI gmina ORZESZE miejscowość ORZESZE2004-07-30 do dziś
2. Adresulica RYBNICKA nr domu 6 kod pocztowy 43-180 poczta ORZESZE 2004-07-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki123.12.2003 R.2004-07-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-07-30 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2004-07-30 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleDNIA 23.12.2003 R. WSPÓLNICY FIRMY HANDLOWEJ „JAROM” SPÓŁKI CYWILNEJ O NR REGON 276195811 NA PODST. ART 26 § 4 KSH PRZEKSZTAŁCILI SPÓŁKĘ CYWILNĄ W SPÓŁKĘ JAWNĄ. WSPÓLNICY SPÓŁKI CYWILNEJ WPISANI BYLI DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ BURMISTRZA MIASTA ORZERZE POD NUMERAMI: - ROMAN ZAJĄC -2462/01 - JACEK STARZAK -2463/012004-07-30 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTARZAK2004-07-30 do dziś
2. ImionaJACEK TADEUSZ2004-07-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-07-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2004-07-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2004-07-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2004-07-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2004-07-30 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAJĄC2004-07-30 do dziś
2. ImionaROMAN JACEK2004-07-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-07-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2004-07-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2004-07-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2004-07-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2004-07-30 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2004-07-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRZEZ KAŻDEGO ZEWSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE2004-07-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTARZAK2004-07-30 do dziś
2. ImionaJACEK TADEUSZ2004-07-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-07-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAJĄC2004-07-30 do dziś
2. ImionaROMAN JACEK2004-07-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-07-30 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy151 3 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I TYTONIU2004-07-30 do dziś
251 4 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO2004-07-30 do dziś
351 70. POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA2004-07-30 do dziś
451 70 B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ NIEWYSPECJALIZOWANA2004-07-30 do dziś
552 2 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2004-07-30 do dziś
652 33 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH2004-07-30 do dziś
7522004-07-30 do dziś
860 22004-07-30 do dziś
4. #NA#1POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA NOWYCH TOWARÓW W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2004-07-30 do dziś
2TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY2004-07-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-02-08 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-02-08 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-02-08 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-02-08 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-02-08 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-07-28 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-28 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-03-08 do dziś
9OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów