SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „GRYF”

Stan na dzień 2024-02-22 godz. 10:46:54
Numer KRS: 0000212651
Numer REGON: 001278915
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-07-14
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2022-03-08
Sygnatura akt[WR.IX NS-REJ.KRS/3130/22/285]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-07-14 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 001278915 NIP 88418674052008-06-27 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „GRYF”2004-07-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY W WAŁBRZYCHU nr w rejestrze II -1782004-07-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-07-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-07-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat ŚWIDNICKI gmina ŚWIDNICA miejscowość ŚWIDNICA2004-07-14 do dziś
2. Adresmiejscowość ŚWIDNICA kraj POLSKA 2020-05-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu127.11.1987 R. 08.04.2004 R. ZMIENIONO STATUT I PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY2004-07-14 do dziś
215.06.2007 R. UCHYLONO DOTYCHCZASOWY STATUT I UCHWALONO NOWE BRZMIENIE STATUTU2009-11-02 do dziś
316.06.2011 R. ZMIENIONO § 115 PKT 1 STATUTU2012-04-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-07-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-07-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2004-07-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoMŚCISZ2004-07-14 do dziś
2. ImionaALBERT2004-07-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-07-14 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2004-07-14 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-07-14 do dziś
25. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?WICEPREZES ZARZĄDU2004-07-14 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-07-14 do dziś
35. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2004-07-14 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-07-14 do dziś
45. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU GŁÓWNA KSIĘGOWA2004-07-14 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-07-14 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuKOMISJA REWIZYJNA2004-07-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOCON2012-04-20 do dziś
2. ImionaRYSZARD2012-04-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-04-20 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIELEJEWSKA2012-04-20 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2012-04-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-04-20 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaWRÓBEL2004-07-14 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2004-07-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-07-14 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 1 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2004-07-14 do dziś
292 72 Z DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA2004-07-14 do dziś
370 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2004-07-14 do dziś
470 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2004-07-14 do dziś
570 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2004-07-14 do dziś
670 32 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE2004-07-14 do dziś
770 32 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI.2004-07-14 do dziś
870 32 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI.2004-07-14 do dziś
992 31 F DZIAŁALNOŚĆ DOMÓW I OŚRODKÓW KULTURY2004-07-14 do dziś
1092 62 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM, POZOSTAŁA2004-07-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.05.2008 okres 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2008-06-27 do dziś
2data złożenia 12.05.2008 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2008-06-27 do dziś
3data złożenia 12.05.2008 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2008-06-27 do dziś
4data złożenia 25.05.2010 okres 01.01.2007 -31.12.20072010-05-31 do dziś
5data złożenia 25.05.2010 okres 01.01.2008 -31.12.20082010-05-31 do dziś
6data złożenia 04.01.2011 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2011-01-18 do dziś
7data złożenia 20.03.2012 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2012-04-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2004 R. -31.12.2004 R.2008-06-27 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2008-06-27 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2008-06-27 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072010-05-31 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082010-05-31 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2011-01-18 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2012-04-20 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2004 R. -31.12.2004 R.2008-06-27 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2008-06-27 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2008-06-27 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072010-05-31 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082010-05-31 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2011-01-18 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2012-04-20 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów