„GRYF MARINE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-11-28 godz. 16:52:19
Numer KRS: 0000212502
Numer REGON: 812704451
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-07-22
Ostatni wpis Nr wpisu31Data dokonania wpisu2021-06-28
Sygnatura akt[RDF/304191/21/439]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-07-22 do dziś
2. Numer REGON\NIPNIP 85817215142007-08-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„GRYF MARINE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-07-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-07-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-07-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat GRYFIŃSKI gmina GRYFINO miejscowość PNIEWO2004-07-22 do dziś
2. Adresmiejscowość PNIEWO ulica PRZEMYSŁOWA nr domu 2 kod pocztowy 74-105 poczta NOWE CZARNOWO kraj POLSKA 2004-07-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki125.06.2004 R. NOTARIUSZ LECH KRZYWDA POGORZELSKI KANCELARIA NOTARIALNA W GRYFINIE. REPERTORIUM A NR 4054/20042004-07-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2004-07-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-07-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOCHA2004-07-22 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2004-07-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-09-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁ (PIĘĆDZIESIAT TYSIĘCY ZŁOTYCH)2004-07-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2004-07-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2004-07-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-07-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE; POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU UPOWAŻNIENI SĄ DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W SPRAWACH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA 15.000 ZŁ, W SPRAWACH KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA 15.000 ZŁ DO DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ CŻŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU.2004-07-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOCHA2004-07-22 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2004-07-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-09-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2004-07-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-07-22 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy133 15 Z PRODUKCJA ORAZ NAPRAWA ŁODZI WYCIECZKOWYCH I SPORTOWYCH2020-11-04 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy133 15 Z NAPRAWA I KONSERWACJA STATKÓW I ŁODZI2020-11-04 do dziś
233 15 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE NAPRAWY I KONSERWACJI STATKÓW, PLATFORM I KONSTRUKCJI PŁYWAJĄCYCH2020-11-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 15.07.2004 -31.12.2004 data złożenia 08.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 15.07.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 15.07.2004 -31.12.20042005-08-04 do dziś
2data złożenia 07.07.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-07-18 do dziś
3data złożenia 09.07.2007 okres 1 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-08-01 do dziś
4data złożenia 10.07.2008 okres 1 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-07-28 do dziś
5data złożenia 14.07.2009 okres 1 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-08-18 do dziś
6data złożenia 26.07.2010 okres 1 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-11-16 do dziś
7data złożenia 22.07.2011 okres 1 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-11-09 do dziś
8data złożenia 04.07.2012 okres 1 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-09-17 do dziś
9data złożenia 10.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-26 do dziś
10data złożenia 10.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-06-22 do dziś
11data złożenia 08.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-12 do dziś
12data złożenia 31.01.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-31 do dziś
13data złożenia 31.01.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-01-31 do dziś
14data złożenia 04.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
15data złożenia 10.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-10 do dziś
16data złożenia 28.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-07-18 do dziś
21 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-08-01 do dziś
31 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-07-28 do dziś
41 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-08-18 do dziś
51 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-11-16 do dziś
61 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-11-09 do dziś
71 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-09-17 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-26 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-06-22 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-12 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-31 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-01-31 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-10 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.12.20052006-07-18 do dziś
21 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-08-01 do dziś
31 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-07-28 do dziś
41 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-08-18 do dziś
51 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-11-16 do dziś
61 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-11-09 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-26 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-06-22 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-12 do dziś
101 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-11-09 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-31 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-01-31 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów