„ASTEC” SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2021-01-22 godz. 12:01:12
Numer KRS: 0000212433
Numer REGON: 930336349
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-09-27
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2013-02-19
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/3236/13/794]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka akcyjna2004-09-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ASTEC” SPÓŁKA AKCYJNA2004-09-27 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNA VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 46112004-09-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-09-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-09-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2004-09-27 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica ———— nr domu ———— nr lokalu ———— kod pocztowy ———— poczta ——— — kraj POLSKA 2009-09-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1AKT NOTARIALNY Z DNIA 17 MAJA 1994 ROK REP. A NR 589/94 KANCELARIA NOTARIALNA WALDEMAR DAWIDOWICZ2004-09-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-09-27 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2004-09-27 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2004-09-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 PLN2004-09-27 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji10002004-09-27 do dziś
4. Wartość nominalna akcji100,00 PLN2004-09-27 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego100000,00 PLN2004-09-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisja akcji
Brak wpisów
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu—-2004-09-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu—-2004-09-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firma—-2004-09-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-09-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy163 30 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ2004-09-27 do dziś
272 1 DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO2004-09-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów