„A. BRANICKI, D. GRABOWSKI, A. SADOWSKI SPÓŁKA JAWNA”

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000212263
Numer REGON: 015782353
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-07-07
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2004-07-07
Sygnatura akt[WA.XIX NS-REJ.KRS/13388/4/311]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2004-07-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„A. BRANICKI, D. GRABOWSKI, A. SADOWSKI SPÓŁKA JAWNA”2004-07-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-07-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-07-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2004-07-07 do dziś
2. Adresulica CZERNIAKOWSKA nr domu 201A nr lokalu 46 kod pocztowy 00-436 poczta WARSZAWA 2004-07-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ ZAWARTA W WARSZAWIE W DNIU 9.06.2004 R.2004-07-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-07-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRANICKI2004-07-07 do dziś
2. ImionaANDRZEJ LECH2004-07-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-07-07 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2004-07-07 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2004-07-07 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2004-07-07 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2004-07-07 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRABOWSKI2004-07-07 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2004-07-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-07-07 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2004-07-07 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2004-07-07 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2004-07-07 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2004-07-07 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSADOWSKI2004-07-07 do dziś
2. ImionaADAM KRZYSZTOF2004-07-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-07-07 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2004-07-07 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2004-07-07 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2004-07-07 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2004-07-07 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2004-07-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE2004-07-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRANICKI2004-07-07 do dziś
2. ImionaANDRZEJ LECH2004-07-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-07-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRABOWSKI2004-07-07 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2004-07-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-07-07 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSADOWSKI2004-07-07 do dziś
2. ImionaADAM KRZYSZTOF2004-07-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-07-07 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy155 30 A RESTAURACJE2004-07-07 do dziś
255 30 B PLACÓWKI GASTRONOMICZNE POZOSTAŁE2004-07-07 do dziś
355 40 Z BARY2004-07-07 do dziś
455 52 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2004-07-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów