INSTYTUT STARATEGII FINANSOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-04-15 godz. 14:14:06
Numer KRS: 0000212177
Numer REGON: 015580106
Numer NIP: 1231004197
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-07-07
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2020-01-24
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/43607/19/682]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-07-07 do dziś
2. Numer REGON\NIP0155801062004-07-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINSTYTUT STARATEGII FINANSOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-07-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W SKIERNIEWICACH V WYDZIAŁ SĄDU GOSPODARCZEGO nr w rejestrze 4062004-07-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-07-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-07-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PIASECZYŃSKI gmina GÓRA KALWARIA miejscowość GÓRA KALWARIA2004-07-07 do dziś
2. Adresulica KALWARYJSKA nr domu 73 kod pocztowy 05-530 poczta GÓRA KALWARIA 2004-07-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki112 MARCA 1990 R. W PAŃSTWOWYM BIURZE NOTARIALNYM W ŻYRARDOWIE, NOTARIUSZ TERESA ZIÓŁKOWSKA REPERTORIUM A NR 625/90 17 MAJA 2004 R. W KANCELARII NOTARIALNEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM, NOTARIUSZ JAROSŁAW LEWICKI REPERTORIUM A 3698/2004, ZMIENIONO PAR. 1, PAR. 2, PAR. 3, PAR. 7, PAR. 8, PAR. 9, PAR. 10, PAR. 11, PAR. 12, PAR. 13, PAR. 14, PAR. 15, PAR. 16, PAR. 17 UMOWY SPÓŁKI, UCHWALONO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI 30.06.2004 R. NOTARIUSZ JAROSŁAW LEWICKI K.N. W NOWYM DWORZE MAZ. REP. 4526/2004 ZMIANA PAR. 7 ORAZ UCHWALONO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2004-07-07 do dziś
228.11.2019 R., REP. A NR 5235/2019, NOTARIUSZ JOANNA SOKÓŁ, KANCELARIA NOTARIALNA W GÓRZE KALWARII, ZMIANA § 7, § 8 UST.8.2020-01-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-07-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-07-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRAWCZYK2004-07-07 do dziś
2. ImionaCEZARY2004-07-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-07-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały42 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 42.000,00 ZŁ2020-01-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-07-07 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRAWCZYK2004-07-07 do dziś
2. ImionaLIDIA KATARZYNA2004-07-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-07-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 8 (OSIEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.000,00 (OSIEM TYSIĘCY) ZŁOTYCH2004-07-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-07-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2004-07-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-07-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM2004-07-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRAWCZYK2004-07-07 do dziś
2. ImionaCEZARY2004-07-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-07-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2004-07-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-07-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2020-01-24 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy182 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2020-01-24 do dziś
282 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-01-24 do dziś
371 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2020-01-24 do dziś
463 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-01-24 do dziś
574 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2020-01-24 do dziś
674 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-01-24 do dziś
777 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2020-01-24 do dziś
885 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2020-01-24 do dziś
982 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA2020-01-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument OD 27.10.2003 DO 30.06.2004 data złożenia 18.02.2005 3. okres za jaki złożono dokument OD 27.10.2003 DO 30.06.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie OD 27.10.2003 DO 30.06.20042005-02-24 do dziś
2data złożenia 07.09.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-05 do dziś
3data złożenia 29.05.2017 okres OD 01.07.2011 DO 30.06.20122017-06-30 do dziś
4data złożenia 29.05.2017 okres OD 01.07.2012 DO 30.06.20132017-06-30 do dziś
5data złożenia 29.05.2017 okres OD 01.07.2013 DO 30.06.20142017-06-30 do dziś
6data złożenia 29.05.2017 okres OD 01.07.2014 DO 30.06.20152017-06-30 do dziś
7data złożenia 29.05.2017 okres OD 01.07.2015 DO 30.06.20162017-06-30 do dziś
8data złożenia 02.09.2019 okres OD 01.07.2016 DO 30.06.20172019-09-03 do dziś
9data złożenia 30.09.2019 okres OD 01.07.2017 DO 30.06.20182019-09-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-05 do dziś
2OD 01.07.2011 DO 30.06.20122017-06-30 do dziś
3OD 01.07.2012 DO 30.06.20132017-06-30 do dziś
4OD 01.07.2013 DO 30.06.20142017-06-30 do dziś
5OD 01.07.2014 DO 30.06.20152017-06-30 do dziś
6OD 01.07.2015 DO 30.06.20162017-06-30 do dziś
7OD 01.07.2016 DO 30.06.20172019-09-03 do dziś
8OD 01.07.2017 DO 30.06.20182019-09-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-05 do dziś
2OD 01.07.2011 DO 30.06.20122017-06-30 do dziś
3OD 01.07.2012 DO 30.06.20132017-06-30 do dziś
4OD 01.07.2013 DO 30.06.20142017-06-30 do dziś
5OD 01.07.2014 DO 30.06.20152017-06-30 do dziś
6OD 01.07.2015 DO 30.06.20162017-06-30 do dziś
7OD 01.07.2016 DO 30.06.20172019-09-03 do dziś
8OD 01.07.2017 DO 30.06.20182019-09-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów