TEWA -JOINSET SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000212097
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-07-06
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2010-03-22
Sygnatura akt[LU.XI NS-REJ.KRS/2252/10/752]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W LUBLINIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka akcyjna2004-07-06 do dziś
2. Numer REGON\NIP4327010012004-07-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTEWA -JOINSET SPÓŁKA AKCYJNA2005-07-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-07-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-07-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat M. LUBLIN gmina M. LUBLIN miejscowość LUBLIN2004-07-06 do dziś
2. Adresulica PRZESKOK nr domu 18 kod pocztowy 20-043 poczta LUBLIN 2004-07-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1STATUT SPÓŁKI SPORZĄDZONO DNIA 24.02.2004 R. PRZED NOTARIUSZEM GRZEGORZEM KOŁODZIEJCZYKIEM W JEGO KANCELARII NOTARIALNEJ W LUBLINIE PRZY UL. SĄDOWEJ 2/10 SYGN. AKT. 650/20042004-07-06 do dziś
2AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 15 MARCA 2005 R. SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA GRZEGORZA KOŁODZIEJCZYKA PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W LUBLINIE PRZY UL. SĄDOWEJ 2/10 REP. A 1104/05 ZMIENIONO BRZMIENIE PAR. 2 I 8 STATUTU SPÓŁKI.2005-07-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-07-06 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2004-07-06 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2004-07-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego2442000,00 PLN2005-07-29 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji24422005-09-06 do dziś
4. Wartość nominalna akcji1000,00 PLN2004-07-06 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego2442000,00 PLN2005-07-29 do dziś
Podrubryka 1
Aporty
11. Określenie wartości udziałów/akcji objętych za aporty2000000,00 PLN2004-07-06 do dziś
Rubryka 9 - Informacje o emisjach akcji
11. Nazwa serii akcjiSERIA A2004-07-06 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii20022004-07-06 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2004-07-06 do dziś
21. Nazwa serii akcjiB2005-07-29 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii4402005-07-29 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2005-07-29 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-07-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPRAWNIONY SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU, ZARÓWNO W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO JAK I JEDNOOSOBOWEGO.2004-07-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAZUR2009-05-25 do dziś
2. ImionaLECHOSŁAW2009-05-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-05-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2009-05-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-05-25 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-07-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoWŁODARCZYK2004-07-06 do dziś
2. ImionaALINA BOGUSŁAWA2004-07-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-07-06 do dziś
21. NazwiskoGUZIAK2004-07-06 do dziś
2. ImionaREGINA SEWERYNA2004-07-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-07-06 do dziś
31. NazwiskoGUZIAK2004-07-06 do dziś
2. ImionaTADEUSZ ANDRZEJ2004-07-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-07-06 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy128 11 PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2004-07-06 do dziś
273 10 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH2004-07-06 do dziś
374 30 Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2004-07-06 do dziś
455 1 HOTELE I MOTELE Z RESTAURACJAMI2004-07-06 do dziś
563 30 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ2004-07-06 do dziś
660 2 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY2004-07-06 do dziś
771 23 WYNAJEM ŚRODKÓW TRANSPORTU LOTNICZEGO2004-07-06 do dziś
870 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI2004-07-06 do dziś
922 1 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2004-07-06 do dziś
1074 14 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2004-07-06 do dziś
1174 40 REKLAMA2004-07-06 do dziś
1232 10 PRODUKCJA LAMP ELEKTRONOWYCH I POZOSTAŁYCH ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH2004-07-06 do dziś
1373 10 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2004-07-06 do dziś
1465 23 POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2004-07-06 do dziś
1532 20 PRODUKCJA NADAJNIKÓW TELEWIZYJNYCH I RADIOWYCH ORAZ APARATÓW DLA TELEFONII I TELEGRAFII PRZEWODOWEJ2004-07-06 do dziś
1632 30 PRODUKCJA ODBIORNIKÓW TELEWIZYJNYCH I RADIOWYCH, URZĄDZEŃ DO REJESTRACJI I ODTWARZANIA DŹWIĘKU I OBRAZU ORAZ AKCESORIÓW DO NICH2004-07-06 do dziś
1729 71 Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO2004-07-06 do dziś
1845 BUDOWNICTWO2004-07-06 do dziś
1951 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH2004-07-06 do dziś
2052 45 SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO, ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH2004-07-06 do dziś
2172 50 Z KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO2004-07-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2004 R data złożenia 28.12.2005 2. okres za jaki złożono opinię 2004 R2006-01-17 do dziś
2data złożenia 28.12.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-12-29 do dziś
3data złożenia 19.09.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-10-23 do dziś
4data złożenia 05.08.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-21 do dziś
5data złożenia 18.02.2010 okres ZA 2009 R.2010-03-22 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-12-29 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-10-23 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-21 do dziś
4ZA 2009 R.2010-03-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2004 R2006-01-17 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-12-29 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-10-23 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-21 do dziś
5ZA 2009 R.2010-03-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 R2006-01-17 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-12-29 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-10-23 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-21 do dziś
5ZA 2009 R.2010-03-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów