FIRMA DARDOM ŻAKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000212077
Numer REGON: 791067477
Numer NIP: 8461556320
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-07-06
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2023-06-26
Sygnatura akt[RDF/506481/23/768]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2004-07-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA DARDOM ŻAKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA2004-07-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-07-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-07-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat AUGUSTOWSKI gmina AUGUSTÓW miejscowość AUGUSTÓW2004-07-06 do dziś
2. Adresmiejscowość AUGUSTÓW ulica SUCHARSKIEGO nr domu 2A kod pocztowy 16-300 poczta AUGUSTÓW kraj POLSKA 2007-05-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki129.06.2004 R. W KN LUCYNY FILIPCZUK W AUGUSTOWIE, REP. A NR 3885/2004, ZAWIĄZANO SPÓŁKĘ JAWNĄ2004-07-06 do dziś
221.12.2006 R. ZMIENIONO § 62006-12-28 do dziś
331.12.2009 R. ZMIENIONO § 62010-02-05 do dziś
404.11.2011 R. W KN KRYSTYNY JEROMINEK JANKOWSKIEJ W SUWAŁKACH, REP. A NR 8168/2011 ZMIENIONO § 11, UCHYLONO § 10 UST. 2-32011-12-22 do dziś
504.06.2019 R. W KN TOMASZA KISIELA W AUGUSTOWIE, REP. A NR 1799/2019 ZMIENIONO § 7 UST. 1-2, § 102020-09-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-07-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻAKIEWICZ2004-07-06 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2004-07-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-07-06 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2004-07-06 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2004-07-06 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2004-07-06 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2004-07-06 do dziś
2
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2004-07-06 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSADOWSKI2012-02-01 do dziś
2. ImionaBOGDAN2012-02-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-02-01 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2012-02-01 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2012-02-01 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2012-02-01 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2012-02-01 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2004-07-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE2020-09-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSADOWSKI2012-02-01 do dziś
2. ImionaBOGDAN2012-02-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-02-01 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻAKIEWICZ2004-07-06 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2004-07-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-07-06 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2010-02-05 do dziś
243 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2010-02-05 do dziś
343 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-02-05 do dziś
446 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2010-02-05 do dziś
546 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2010-02-05 do dziś
646 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2010-02-05 do dziś
746 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2010-02-05 do dziś
847 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-02-05 do dziś
947 53 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DYWANÓW, CHODNIKÓW I INNYCH POKRYĆ PODŁOGOWYCH ORAZ POKRYĆ ŚCIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-02-05 do dziś
1047 76 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-02-05 do dziś
1147 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-02-05 do dziś
1249 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2010-02-05 do dziś
1349 42 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI2010-02-05 do dziś
1450 30 Z TRANSPORT WODNY ŚRÓDLĄDOWY PASAŻERSKI2010-02-05 do dziś
1550 40 Z TRANSPORT WODNY ŚRÓDLĄDOWY TOWARÓW2010-02-05 do dziś
1656 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2010-02-05 do dziś
1756 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2010-02-05 do dziś
1856 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2010-02-05 do dziś
1968 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-02-05 do dziś
2068 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-02-05 do dziś
2171 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2010-02-05 do dziś
2271 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2010-02-05 do dziś
2374 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-02-05 do dziś
2477 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-02-05 do dziś
2577 34 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNEGO2010-02-05 do dziś
2677 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-02-05 do dziś
2779 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI2010-02-05 do dziś
2880 20 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA2010-02-05 do dziś
2993 11 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH2010-02-05 do dziś
3095 29 Z NAPRAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2010-02-05 do dziś
3122 21 Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2010-02-05 do dziś
3222 22 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH2010-02-05 do dziś
3322 23 Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH2010-02-05 do dziś
3422 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2010-02-05 do dziś
3527 32 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ELEKTRONICZNYCH I ELEKTRYCZNYCH PRZEWODÓW I KABLI2010-02-05 do dziś
3627 33 Z PRODUKCJA SPRZĘTU INSTALACYJNEGO2010-02-05 do dziś
3729 20 Z PRODUKCJA NADWOZI DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH; PRODUKCJA PRZYCZEP I NACZEP2010-02-05 do dziś
3830 12 Z PRODUKCJA ŁODZI WYCIECZKOWYCH I SPORTOWYCH2010-02-05 do dziś
3932 30 Z PRODUKCJA SPRZĘTU SPORTOWEGO2010-02-05 do dziś
4032 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-02-05 do dziś
4133 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH2010-02-05 do dziś
4233 15 Z NAPRAWA I KONSERWACJA STATKÓW I ŁODZI2010-02-05 do dziś
4333 19 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2010-02-05 do dziś
4433 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2010-02-05 do dziś
4541 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2010-02-05 do dziś
4641 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2010-02-05 do dziś
4742 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2010-02-05 do dziś
4842 12 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ2010-02-05 do dziś
4942 13 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI2010-02-05 do dziś
5042 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2010-02-05 do dziś
5142 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2010-02-05 do dziś
5242 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2010-02-05 do dziś
5342 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-02-05 do dziś
5443 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2010-02-05 do dziś
5543 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2010-02-05 do dziś
5643 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2010-02-05 do dziś
5743 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2010-02-05 do dziś
5843 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2010-02-05 do dziś
5943 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2010-02-05 do dziś
6043 31 Z TYNKOWANIE2010-02-05 do dziś
6143 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2010-02-05 do dziś
6243 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2010-02-05 do dziś
6343 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2010-02-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.07.2010 okres 2009 ROK2010-09-08 do dziś
2data złożenia 28.07.2017 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102017-10-19 do dziś
3data złożenia 28.07.2017 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112017-10-19 do dziś
4data złożenia 28.07.2017 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-10-19 do dziś
5data złożenia 28.07.2017 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-10-19 do dziś
6data złożenia 28.07.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-10-19 do dziś
7data złożenia 28.07.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-10-19 do dziś
8data złożenia 28.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-19 do dziś
9data złożenia 14.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-15 do dziś
10data złożenia 15.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-17 do dziś
11data złożenia 08.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-08 do dziś
12data złożenia 24.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-24 do dziś
13data złożenia 26.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12009 ROK2010-09-08 do dziś
2OD 01.01.2010 DO 31.12.20102017-10-19 do dziś
3OD 01.01.2011 DO 31.12.20112017-10-19 do dziś
4OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-10-19 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-10-19 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-10-19 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-10-19 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-19 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-15 do dziś
10OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-26 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów