SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „BIELOWICKA” W NOWYM SĄCZU W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000211990
Numer REGON: 001282992
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-07-05
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2019-07-04
Sygnatura akt[KR.XII NS-REJ.KRS/10341/19/23]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE , XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-07-05 do dziś
2. Numer REGON\NIP0012829922004-07-05 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „BIELOWICKA” W NOWYM SĄCZU W LIKWIDACJI2010-04-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY V WYDZIAŁ GOSPODARCZY W NOWYM SĄCZU nr w rejestrze ARS 3192004-07-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-07-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-07-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. NOWY SĄCZ gmina M. NOWY SĄCZ miejscowość NOWY SĄCZ2004-07-05 do dziś
2. Adresulica NAŚCISZOWSKA nr domu 1 kod pocztowy 33-300 poczta NOWY SĄCZ 2004-07-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu129.06.1996 R. -UCHWALONO NOWY STATUT SPÓŁDZIELNI, UCHWAŁA nr8/96 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI2004-07-05 do dziś
212.12.2003 R. -UCHWAŁA NR 5 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW W SPRAWIE ZMIAN STATUTU UCHWAŁA NR 6 -PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU2005-03-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-07-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „BIELOWICKA” W NOWYM SĄCZU2004-07-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOŁTYS2009-04-08 do dziś
2. ImionaROBERT PIOTR2009-04-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-04-08 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚWIGUT2009-04-08 do dziś
2. ImionaAGATA IRENA2009-04-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-04-08 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOWA2009-04-08 do dziś
2. ImionaMARZENA MARIA2009-04-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-04-08 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLEKSY2007-09-27 do dziś
2. ImionaADAM STANISŁAW2007-09-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-09-27 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedstawiciele
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 32 Z OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2005-03-21 do dziś
270 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2005-03-21 do dziś
370 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2005-03-21 do dziś
470 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2005-03-21 do dziś
570 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE2005-03-21 do dziś
692 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM2005-03-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.07.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-07-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2007-31.12.20072008-07-25 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2007-31.12.20072008-07-25 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-09-27 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA NR 4 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW Z DNIA 30.09.2009 R. ORAZ Z DNIA 30.11.2009 R.2010-04-09 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR SAMODZIELNIE2010-04-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów