„HESPER” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-16 godz. 17:49:39
Numer KRS: 0000211855
Numer REGON: 152168339
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-08-27
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2021-09-23
Sygnatura akt[RDF/332392/21/702]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-08-27 do dziś
2. Numer REGON\NIP1521683392005-08-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„HESPER” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-08-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-08-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-08-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat CZĘSTOCHOWA gmina CZĘSTOCHOWA miejscowość CZĘSTOCHOWA2018-02-07 do dziś
2. Adresmiejscowość CZĘSTOCHOWA ulica UL. ŚLĄSKA nr domu 28 nr lokalu 1 kod pocztowy 42-217 poczta CZĘSTOCHOWA kraj POLSKA 2018-02-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki128 MAJA 2004 R. PRZED NOTARIUSZEM KAMILĄ KOMARZAŃSKĄ Z KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY PLACU SOLNYM 18/19 WE WROCŁAWIU REPERTORIUM A NR 5865/2004 19 LIPIEC 2004 R. -NOTARIUSZ AGATA ROMANOWICZ KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PLAC SOLNY NR 18/19 REP. A NR 8228/2004 -ZMIANA PAR. 5 UMOWY SPÓKI2004-08-27 do dziś
220.05.2021R. REP. A NR 1178/2021, NOTARIUSZ MICHAŁ PILARZ KANCELARIA NOTARIALNA W CZĘSTOCHOWIE, ZMIENIONO §5 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI2021-08-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-08-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-08-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUŚMIŃSKI2005-08-23 do dziś
2. ImionaTOMASZ MAREK2005-08-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-08-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały350 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 350.000 ZŁ2007-08-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-08-23 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIŚ2005-08-23 do dziś
2. ImionaSYLWIA ANETA2005-08-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-08-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000 ZŁ2007-08-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-08-23 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego450000,00 ZŁ2007-08-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1150000,00 PLN2004-08-27 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-08-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM. CZŁONEK JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2004-08-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUŚMIŃSKI2004-08-27 do dziś
2. ImionaTOMASZ2004-08-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-08-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI2004-08-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-08-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW.2004-08-27 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2018-02-07 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2018-02-07 do dziś
268 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2018-02-07 do dziś
341 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2018-02-07 do dziś
446 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2018-02-07 do dziś
564 19 POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2021-08-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.03.2008 okres 01.01.2005 -31.12.20052008-04-08 do dziś
2data złożenia 28.03.2008 okres 01.01.2006 -31.12.20062008-04-08 do dziś
3data złożenia 14.10.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-10-16 do dziś
4data złożenia 08.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-07-10 do dziś
5data złożenia 09.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-08-06 do dziś
6data złożenia 12.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-08-18 do dziś
7data złożenia 15.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-20 do dziś
8data złożenia 11.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-28 do dziś
9data złożenia 14.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-04 do dziś
10data złożenia 13.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-06 do dziś
11data złożenia 13.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-06 do dziś
12data złożenia 10.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
13data złożenia 03.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
14data złożenia 16.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-16 do dziś
15data złożenia 23.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052008-04-08 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062008-04-08 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-10-16 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-07-10 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-08-06 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-08-18 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-08-20 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-28 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-04 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-06 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-06 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-16 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.12.20052008-04-08 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062008-04-08 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-10-16 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-07-10 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-08-06 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-08-18 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-08-20 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-28 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-04 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-06 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-06 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-16 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów