EWA INTERNATIONAL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-27 godz. 14:33:29
Numer KRS: 0000211816
Numer REGON: 891534378
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-07-02
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2013-09-09
Sygnatura akt[WR.IX NS-REJ.KRS/19287/13/233]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-07-02 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 891534378 NIP 88317437882007-05-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEWA INTERNATIONAL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-07-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-07-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-07-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat KŁODZKI gmina KUDOWA-ZDRÓJ miejscowość KUDOWA ZDRÓJ2004-07-02 do dziś
2. Adresulica ZDROJOWA nr domu 35 kod pocztowy 57-350 poczta KUDOWA ZDRÓJ 2004-07-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki111.05.2004 NOTARIUSZ KRYSTYNA KĘDRA KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. FRANCUSKA 9A/1 REPERTORIUM A NR 3174/20042004-07-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-07-02 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-07-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMENDEWSKA2011-10-06 do dziś
2. ImionaEWA JOANNA2011-10-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-10-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ (PIEĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)2011-10-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2011-10-06 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2004-07-02 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-07-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE JEJ PRAW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ DO PODPISYWANIA WSZELKICH DOKUMENTÓW UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2004-07-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMENDEWSKA2004-07-02 do dziś
2. ImionaEWA JOANNA2004-07-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-07-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2004-07-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-07-02 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy155 HOTELE I MOTELE Z RESTAURACJAMI.2004-07-02 do dziś
255 HOTELE I MOTELE BEZ RESTAURACJI.2004-07-02 do dziś
355 22 Z POLA KEMPINGOWE, ŁĄCZNIE Z POLAMI DLA SAMOCHODOWYCH PRZYCZEP KEMPINGOWYCH.2004-07-02 do dziś
470 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2004-07-02 do dziś
570 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2004-07-02 do dziś
670 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2004-07-02 do dziś
770 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2004-07-02 do dziś
870 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE2004-07-02 do dziś
970 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI.2004-07-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 17.06.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 04.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 17.06.2004 R. -31.12.2004 R.2005-09-21 do dziś
2data złożenia 20.03.2007 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2007-05-04 do dziś
3data złożenia 21.03.2008 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2008-05-30 do dziś
4data złożenia 30.03.2012 okres 01.01.2007 R. - 31.12.2007 R.2012-11-28 do dziś
5data złożenia 30.03.2012 okres 01.01.2008 R. - 31.12.2008 R.2012-11-28 do dziś
6data złożenia 30.03.2012 okres 01.01.2009 R. - 31.12.2009 R.2012-11-28 do dziś
7data złożenia 28.08.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2007-05-04 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2008-05-30 do dziś
301.01.2007 R. - 31.12.2007 R.2012-11-28 do dziś
401.01.2008 R. - 31.12.2008 R.2012-11-28 do dziś
501.01.2009 R. - 31.12.2009 R.2012-11-28 do dziś
601.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 17.06.2004 R. -31.12.2004 R.2005-09-21 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2007-05-04 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2008-05-30 do dziś
401.01.2007 R. - 31.12.2007 R.2012-11-28 do dziś
501.01.2008 R. - 31.12.2008 R.2012-11-28 do dziś
601.01.2009 R. - 31.12.2009 R.2012-11-28 do dziś
701.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów